Jesteś tutaj

Wpisanie do rejestru wyborców

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 2. Wypełniony wniosek złóż w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203.
 3. Decyzję możesz odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Młyńska 35, pok. 203

Termin odpowiedzi:

3 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem burmistrza Augustowa wójta, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

 1. Wymienione wyżej wymagane dokumenty składają :
 • osoby stale zamieszkałe na obszarze miasta nie posiadające zameldowania na pobyt stały,
 • osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze miasta,
 • osoby stale zamieszkałe na obszarze miasta pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie miasta. Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie miasta.
 1. Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Burmistrz Miasta Augustowa jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze Augustowa. Jednym ze sposobów udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub najemcy lokalu o tym, że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu.
 2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2020.1319 t.j.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.2017.1316 t.j.)

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
 2. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
 3. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców – dotyczy tylko obywateli państw UE.

Sprawę prowadzi:

 

 

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Telefon 087 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA