Jesteś tutaj

Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców


INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 

 1. W  Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203 złóż wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem powinien zawierać:
 1. dane osoby składającej wniosek,
 2. informacje o rodzaju zaświadczenia i rodzaj żądanych danych.
 1. Do wniosku dołącz:   
  1. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
  2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu – w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu),
  3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 2. Odbierz zaświadczenie.

Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument tożsamości.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 4. Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu (w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu).

Opłaty:

 • 17 zł opłata za wydanie zaświadczenia.
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt stały działa przez pełnomocnika).

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Młyńska 35, pok. 203.
 

Termin odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Brak. Czynność materialno – techniczna

Uwagi:

 1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096).
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2018 poz. 1382 t.j.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 t.j.)
 4. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017. poz. 1464)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wyciąg z akt ewidencji ludności.

Sprawę prowadzi:

 

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Mateusz Krzywicki

Telefon 087 643 80 51

Email: mateusz.krzywicki@urzad.augustow.pl

Inspektor Dorota Dudzińska

Telefon 087 643 80 50

Email: dorota.dudzinska@urzad.augustow.pl