Jesteś tutaj

Realizacja przedsięwzięć GPR

Samorząd Augustowa podejmuje liczne działania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej. Podmiotami wskazanymi do realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych są: Gmina Miasto Augustów, jednostki podległe gminie, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty ekonomii społecznej oraz kluby.

Podobszar Centrum I

W roku 2019 Gmina Miasto Augustów przystąpiła do realizacji dwóch przedsięwzięć ujętych w GPR: przedsięwzięcia kluczowego dla obszaru Centrum I pn. „Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury” oraz przedsięwzięcia „Modernizacja Przedszkola nr 2 w Augustowie”. Gmina Miasto Augustów uzyskała dofinansowanie na realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.5 Rewitalizacja.

Wartość projektu pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku MDK w Augustowie” wyniosła 6 741 983,02 zł, a dofinansowania 4 712 862,52 zł. Projekt zakładał rewitalizację fizyczną, gospodarczą i społeczną poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Miejskiego Domu Kultury w Augustowie. Projekt zakończono w 2021 r.

Wartość projektu pn. ,,Modernizacja Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem placu zabaw i poprawą efektywności energetycznej budynku” wyniosła 5 525 839,60 zł, w tym dofinansowanie 4 320 720,52 zł. Celem przedsięwzięcia była termomodernizacja, przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia poddasza oraz rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Augustowie o klatkę schodową. Dodatkowo został wybudowany plac zabaw dla dzieci oraz przebudowie uległy tarasy przylegające do budynku przedszkola. Projekt zakończono.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zakończył realizację przedsięwzięcia pn. Mieszkania chronione. Zrealizowany zakres przedsięwzięcia: 4 mieszkania chronione. Wartość zadania: 221 920,00 zł. Dofinansowanie w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 137 960,00 zł.

W roku 2022 rozpoczęła się realizacja przedsięwzięcia pod nazwą Kino Letnie na tyłach MDK oraz Kompleksowa rewitalizacja parku miejskiego na Rynku Zygmunta Augusta. Wartość zakontraktowanych prac 565 361,04 zł.

Częściowo zrealizowano przedsięwzięcie pn. Poprawa dostępności obiektów i przestrzeni publicznych dla osób niepełnosprawnych.

W 2022 r. zakończono realizację przedsięwzięcia pn. Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Nowa siedziba świetlicy została otwarta w generalnie przebudowanym skrzydle budynku po dawnym Gimnazjum nr 2 przy ul. Nowomiejskiej.  Wartość inwestycji 419 570,57 zł.

Wspierano także działalność organizacji pozarządowych w formie dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym np. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie (zadanie publiczne „Każdy ma szanse na lepsze jutro 2020– wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej”, zadanie publiczne „Każdy ma szanse na lepsze jutro 2019– wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej”), Augustowskie Stowarzyszenie Abstynentów „Klub Tęcza” realizujące podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne pn. Propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród osób uzależnionych i ich rodzin (zadanie publiczne „Profilaktyka, edukacja i promowanie trzeźwego stylu życia w zachowaniu trzeźwego umysłu”, zadanie publiczne „Zachowaj trzeźwy umysł – profilaktyka, edukacja i promowanie trzeźwego stylu życia”).

ATBS Kodrem sp. z o.o. rozpoczęło prace przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbiórka istniejącego budynku usługowego i budowa nowego budynku mieszkalno- usługowego. Poniesione nakłady 150 000,00 zł.

W 2018 roku zakończono realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie”. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Ze środków własnych gminy sfinansowano także prace remontowe w środku budynku. Na terenie szkoły realizowano projekt „2 jest OK – Indywidualny program wzmocnienia atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w Augustowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W Szkole Podstawowej nr 3 w latach 2017- 2019 realizowano projekt "Edukompetentni". W ramach projektów zrealizowano zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne wyjazdy kształcąco- rozwojowe, szkolenia dla kadry pedagogicznej, przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce, zakupiono wyposażenia pracowni przedmiotowych i sali komputerowej. W roku 2019 w Przedszkolu nr 2 realizowano projekt edukacyjny „Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie” współfinansowany ze środków EFS, w ramach którego wsparciem objęto dzieci i kadrę pedagogiczną. W latach 2020- 2021 w Przedszkolu nr 2 realizowano projekt edukacyjny „Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 2 w Augustowie” współfinansowany ze środków EFS, w ramach którego wsparciem objęto dzieci i kadrę pedagogiczną. Podjęte działania nie wynikają z listy podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, mają natomiast kluczowe znaczenie w realizacji wzrostu poziomu i jakości życia mieszkańców w wyniku modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej i społecznej oraz poprawy dostępności do funkcjonalnych przestrzeni publicznych i półpublicznych.

Podobszar Lipowiec

W 2019 r. Gmina Miasto Augustów realizowała projekt pn. „Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Zadanie ujęte jest w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Augustów, jako przedsięwzięcie kluczowe w obszarze Lipowiec i obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenu zielonego poprzez adaptację terenu nieużytków znajdujących się w centrum podobszaru rewitalizacji Lipowiec na park. W ramach zadania zagospodarowano teren i dostosowano go do nowych funkcji- rekreacyjnych i sportowych. Wykonano nawierzchnie na ścieżkach parkowych, miejsce spotkań i miejsce na rowery, zamontowano oświetlenie parkowe z 12 lampami, Rowerowy Plac Zabaw PUMPTRACK, przygotowano miejsce do gry w bule, zamontowano Aktywną Ścieżkę Zdrowia oraz elementy małej architektury. Ogółem wydatki na realizację zadania wyniosły 744 781,57 zł, z czego kwota dofinansowania 436 478,22 zł.

W ramach działania wskazanego w GPR pn. „Program społecznej modernizacji dróg gminnych na terenie obszaru rewitalizacji” na terenie Podobszaru Lipowiec zrealizowano inwestycje drogowe:

  1. W ramach zadania zrealizowano projekt pn. Budowa ulicy Leśnej w Augustowie dofinansowany Wartość projektu ,,Budowa ulicy Leśnej” wyniosła 1 524 710,32 zł, w tym dofinansowanie 1 300 900,86 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Projekt zakończono.
  2. Projekt Budowa ulicy Świerkowej, Jesionowej, Grabowej, Klonowej, Dębowej, Bukowej w Augustowie. Ulice te objęte są obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji. W ramach projektu uwzględniono również ulicę Modrzewiową i Tartaczną. Wartość projektu wyniosła 6 348 043,90 zł,  w tym dofinansowanie 4 941 859,18 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Projekt w trakcie realizacji.
  3. W 2019 r. we współpracy z mieszkańcami zrealizowano inwestycje drogowe na podobszarze Lipowiec: przebudowa ulicy Lipowej, Robotniczej, Jeziornej i Klubowej. Wartość inwestycji 4 673 666,96 zł.

Przedsięwzięcie „Zagospodarowanie budynku byłego dworca PKP”. Przygotowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wydatki w kwocie 71 217,00 zł.

Liczne działania skierowane do mieszkańców dzielnicy Lipowiec przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Augustów podejmują podmioty społeczne np. Fundacja Cordis prowadząca działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży (np. zadanie publiczne „Wakacyjne odpoczywanie” „Radośnie w Cordisie”, „Dzieci i młodzież z Lipowca pod skrzydłami Cordisu”, „Ferie w Cordisie”, „Wakacyjnie w Cordisie”), czy  Akademia Augustów w formie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży (np. zadanie publiczne „Augustowskie Wodniaki 2019- program sportów wodnych dla dzieci i młodzieży 7-13 lat”).

Podobszar Koszary

Przedsięwzięcie „Rewitalizacja budynku Przedszkola nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Augustowie”- etap opracowania dokumentacji technicznej. Samorząd pozyskał dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin realizacji: 2023 r.

Przedsięwzięcie „Rozbiórka istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budowa nowego”- została wykonana dokumentacja techniczna, na którą poniesiono koszt w wysokości 219 000,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji 2025 rok.

Działania skierowane do najmłodszych mieszkańców podobszaru Koszary przy wsparciu finansowym Gminy Miasta Augustów podejmują podmioty społeczne np. Społeczna Organizacja Pomocy Dzieciom „Przystań” prowadząca punkt przedszkolny i świetlicę środowiskową (np. zadanie publiczne Pomocnik pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży”, „Zdrowe i sportowe ferie zimowe”, „Wakacyjna Przystań”, „Wspólne cele dają nam siłę”, „Słoneczna moc Przystani!”). Zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej przy współfinansowaniu gminy realizowało także Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielony Parasol” (np. zadanie publiczne „Wszystko gra- warsztaty, edukacja, integracja”, „Wiem co jem- mleko i produkty mleczne”).

Przedsięwzięcie Rozbudowa Hospicjum i zagospodarowanie terenu przyległego- podmiot realizujący Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie. Projekt zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.

Podobszar Kaczy Dołek

W roku 2020 odbyły się konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji augustowskiego Osiedla Przylesie, zwanego „Kaczym dołkiem”. Zadanie ujęte jest w GPR jako przedsięwzięcie kluczowe w podobszarze Kaczy Dołek. Koncepcja rewitalizacji Kaczego Dołka została wybrana przez mieszkańców osiedla i zlecona do finalnego opracowania. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja czwarta – Polskie Uzdrowiska). Planowany termin realizacji zadania- rok 2023.

Zadanie: Modernizacja wielorodzinnego zasobu mieszkaniowego- Przemysłowa 1A i 1B wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych- Przedsięwzięcie zrealizowano w 2021 r. Wartość poniesionych nakładów 1 273 368,24 zł.

Przedsięwzięcie pn. Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, aby chciały do nas mówić- podmiot realizujący Stowarzyszenie Ogrodowe ROD im. Armii Krajowej w Augustowie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym FIO w ramach Podlaskiego Inkubatora Aktywności Społecznej.

Przedsięwzięcia realizowane na obszarze kilku podobszarów

W 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów obejmującego zakresem także oświetlenie uliczne obszaru rewitalizacji, w tym 5 latarni hybrydowych oraz zakup mobilnej stacja monitoringu jakości powietrza. Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu 6 534 129,28 zł, dofinansowanie 3 658 720,07 zł. Planowany termin zakończenia zadania- sierpień 2022 r. Na potrzeby sprawozdania finansowego przyjęto wartość 30 %.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na obszarze rewitalizacji, wartość 15 599,52 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 3 800,00 zł.

Projekty realizowane poza obszarem rewitalizacji

Przedsięwzięcie Praktyki zawodowe dla Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Augustowie- podmiot realizujący Warsztat Terapii Zajęciowej. Zadanie zrealizowano.

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon ocena_gpr_ma_sierpien_2022.pdf1.58 MB