Jesteś tutaj

LOKALE KOMUNALNE, NIERUCHOMOŚCI GMINNE

Zarządzanie mieszkaniowymi zasobami gminy należy do kompetencji Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w tym:
 • tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej:
  • przygotowanie projektów uchwał rady w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  • przydział i zawieranie umów najmu na lokale mieszkalne,
  • pełnienie nadzoru nad działalnością zarządców nieruchomości gminnych,
  • naliczanie wysokości kaucji mieszkaniowych,
 • zarządzanie zasobami komunalnymi:
  • najem użytkowych i mieszkalnych lokali komunalnych,
  • nadzór nad prawidłowym rozliczaniem wpływów i kosztów związanych z zakupem mediów dla lokali komunalnych,
  • opracowywanie planów i harmonogramów remontów zasobów komunalnych,
  • sprawowanie nadzoru nad procesem inwestycyjnym prowadzonym przez zarządcę mienia (przetargi, odbiory robót, kosztorysy, rozliczenie robót),
  • kontrola przygotowania lokali przez zarządcę do najmu,
  • rozliczanie nakładów remontowych ponoszonych przez zarządcę mieniem komunalnym,
  • kontrola wydatków związanych z utrzymaniem udziałów gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
  • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem posesji gminnych przy zasobach lokalowych gminy,
  • prowadzenie ewidencji lokalowych zasobów gminy.
Do zadań Augustowskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KODREM" Sp. z o.o. należą:
 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi
 • budowanie domów, mieszkań pod wynajem
 • konserwacje i naprawy bieżące:
  • ogólnobudowalne
  • wodno-kanalizacyjne
  • centralnego ogrzewania
  • elektryczne
Nieruchomości gminne podlegają kompetencjom Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w tym m.in:
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą i oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości osobom fizycznym i prawnym w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz najemcom w drodze bezprzetargowej,
 • prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie wraz z przygotowaniem projektów umów,
 • prowadzenie spraw w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących zamiany gruntów stanowiących własność gminy na grunty stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz mienia komunalnego w drodze cywilno-prawnej,
 • prowadzenie spraw wynikających ze zwrotu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela,
 • prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z procedurą zatwierdzania podziałów nieruchomości,
 • prowadzenie spraw związanych z procedurą rozgraniczania nieruchomości
 • przygotowywanie wniosków wraz z dokumentacją o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości miejskiej lub dokonanie wpisu w istniejącej księdze wieczystej w sytuacji nabycia nieruchomości przez Miasto lub zmiany stanu prawnego,
 • składanie deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i leśny w stosunku do nieruchomości gminnych w każdym roku podatkowym,
 • potwierdzanie własności nieruchomości gminnych,
 • przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie dotyczących mienia komunalnego,
 • udzielanie pomocy mieszkańcom w uzyskaniu dokumentów w zakresie uwłaszczenia lub wywłaszczenia ich nieruchomości.