Jesteś tutaj

Rządowy Fundusz Polski Ład

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja I

 

Olimpijski Augustów- hale, boiska, bieżnie- rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa

Zakres inwestycji:

  • budowa nowego stadionu lekkoatletycznego,
  • remont kompleksu sportowego przy SP3,
  • budowa pump tracku przy bazie kajakarzy,
  • siłownia plenerowa i miejsce rekreacji dla najmłodszych.

 

Wartość dofinansowania: 29.950.000,00 zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja II

 

Modernizacja budynków oświatowych w Augustowie

Opis inwestycji:

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych zajetych na potrzeby jednostek budżetowych Gminy Miasta Augustów wraz z wyposażeniem jednostek oświatowych. Zadanie zakłada poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Augustowa. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi spadek zapotrzebowania budynkow na energię elektryczną i energię cieplną, co ma szczególne znaczenie w redukcji emisji CO2. W ramach zadania budynki zostaną dostosowane w maksymalnym stopniu do obowiązujących warunków technicznych. Budynki zostaną wyposażone w windy osobowe. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany i uporządkowany. W ramach projektu zostanie również zakupione wyposażenie do jednostek oświatowych, które poprawi warunki lokalowe szkół.

Wartość dofinansowania: 14.336.610,16 zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja III- PGR

 

Budowa miejsc spotkań i rekreacji w Augustowie

Projekt zakłada rewitalizację przestrzeni miejskich poprzez uporządkowanie terenów oraz budowę miejsc spotkań i rekreacji oraz placów zabaw na terenie Augustowa. Głównym celem projektu jest poprawa jakosci życia mieszkańców oraz zmniejszenie skali negatywnych zjawisk społecznych. Inwestycje wpłyną na zwiększenie aktywizacji i integracji mieszkańców poprzez stworzenie przyjaznych, bezpiecznych miejsc spotkań i spędzania czasu wolnego w gronie rodziny i przyjaciół na świżym powietrzu, co ze względu na pandemię covid ma szczególne znaczenie.

Wartość dofinansowania: 1 927 663,40 zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja IV- Uzdrowiska

 

Zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzosiedlowych Osiedla Przylesie w Uzdrowisku Augustów

Projekt zakłada kompleksową rewitalizację zdegradowanej przestrzeni miejskiej Osiedla Przylesie w Augustowie poprzez uporządkowanie terenu, budowę małej architektury, miejsc parkingowych i miejsca rekreacji. Zadanie ujęte jest w Gminnym Programie Rewitalizacji jako przedsięwzięcie kluczowe. Koncepcja rewitalizacji została wybrana przez mieszkańców osiedla w procesie konsultacji społecznych. Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców osiedla oraz zmniejszenie skali negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na tym terenie. Brak właściwie zorganizowanych terenów międzyblokowych oraz zdegradowana przestrzeń publiczna negatywnie wpływają na poziom jakości życia. Kompleksowa odnowa infrastruktury oraz poprawa estetyki przestrzeni publicznej umożliwi aktywizację społeczeństwa, stworzy warunki do integracji międzypokoleniowej i aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.

Wartość dofinansowania: 4.998.000,00 zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja VI- PGR

 

Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie

Wyciąg nart wodnych na Jeziorze Necko został oddany do użytku w 1999 roku, był to pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Jest to niewątpliwie jedna z największych atrakcji regionu, uhonorowana prestiżowym tytułem „Atrakcji Turystycznej Roku 1999” przez Polską Organizację Turystyczną. Korzystają z niego zarówno mieszkańcy Augustowa, jak i turyści. Stanowi strategiczny letni obiekt rekreacyjno- sportowy w Augustowie. Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie obejmie między innymi demontaż istniejących wież, wykonanie ich nowego fundamentowania, demontaż lin napinających, wbicie stalowych pali z rur, montaż żelbetowej podstawy, wykonanie nowej stalowej płyty podstawy, montaż osprzętu i nowych lin odciągowych i obiegowych. Wszystkie zaplanowane prace mają na celu przywrócenie funkcjonalności wyciągu oraz zwiększenie jego atrakcyjności. Gruntowna modernizacja umożliwi także szersze użytkowanie obiektu. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik, wyciąg nart wodnych stanie się atrakcją nie tylko rekreacyjną, ale i sportową do uprawiania wakeboardingu.

Wartość dofinansowania: 1 999 984,00 zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja VIII

Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa

Poprawa infrastruktury drogowej Miasta Augustowa polegać będzie na modernizacji ulic w Augustowie wraz z infrastrukturą (np. kanalizacja deszczowa, roboty odtworzeniowe, usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą, ewentualne uzupełnienie oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej infrastruktury teletechnicznej, przebudowa skrzyżowań). W ramach zadania powstanie spójna sieć komunikacyjna, która wpłynie korzystnie na rozwój miasta oraz znacznie polepszy jakość życia mieszkańców i użytkowników układu komunikacyjnego. Powstała w wyniku inwestycji spójna sieć komunikacyjna wpłynie korzystnie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, usprawni funkcjonujący w Augustowie układ sieci drogowej i zwiększy walory turystyczne uzdrowiskowej miejscowości jaką jest Miasto Augustów.

Wartość dofinansowania: 1 995 000,00 zł

 

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja VIII

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie o halę sportową wraz z zagospodarowaniem terenu

W ramach zadania Gmina planuje rozbudowę istniejącej Szkoły Podstawowej Nr 2 o nową pełnowymiarową halę sportową z zapleczem, wyposażeniem oraz wykonanie zagospodarowania terenu. Hala będzie połączona z głównym budynkiem szkoły poprzez wykonany łącznik. Ponadto dokumentacja zakłada wykonanie instalacji jednej windy osobowej, która obsłuży zarówno główny budynek szkoły oraz dobudowaną halę sportową, dzięki czemu realizacja inwestycji pozwoli na dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Planowana Inwestycja jest strategicznym zadaniem miasta w zakresie poprawy infrastruktury sportowej, a jej realizacja: zapewni dostęp do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej, umożliwi rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, a także innych grup wiekowych, poprawi jakość kształcenia i poziom edukacji sportowej oraz umożliwi pełne wykorzystanie potencjału uczniów szkoły, zaspokoi potrzeby i oczekiwania mieszkańców Augustowa.

Wartość dofinansowania: 18 000 000,00 zł

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Augustowie

Inwestycja obejmie modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Augustów poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na oprawy oświetleniowe LED. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności modernizowanego oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw świetlnych.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu technicznego oświetlenia ulicznego na terenie Augustowa, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

 

Wartość dofinansowania: 148 960,00 zł

GALERIA