Jesteś tutaj

Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie

Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0106/16 w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0106/16-00 zawartej dnia 26.07.2017r.

W dniu dn. 29.09.2017r. została podpisana Umowa z Wykonawcą robót budowlanych i Nadzoru inwestorskiego, wyłonionych w ramach przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500037600-N-2017 (roboty budowlane) i pod nr 50038191-N-2017 (Nadzór inwestorski)

W zakres prac w/w zadaniu wchodzi w szczególności: 1. Usprawnienie instalacji c.o. wymiana istniejącej instalacji CO na nową, wprowadzenie do systemu regulacji centralnej i miejscowej, zainstalowanie systemu sterowania i nadzoru energii w budynku. Modernizacja instalacji wentylacji. Montaż centrali wentylacyjnej wyposażona w odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, oraz w nagrzewnicę wodną, do wstępnego podgrzewu powietrza nawiewanego. 2. Wymiana stolarki okiennej, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych nad gruntem i w gruncie, wymiana stolarki drzwiowej, 3. Wymiana opraw oświetleniowych i lamp, montaż instalacji fotowoltaicznej. 4. W projekcie dodatkowo ujęto roboty wewnętrzne i zewnętrzne wokół budynku, instalację odgromową i inne.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 1 705 173,05 zł, z czego kwota dofinansowania - 943 973,47 zł

 

GALERIA