Jesteś tutaj

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Augustowa z siedzibą w Urzędzie Miejski w Augustowie. Dane kontaktowe Administratora:

a) adres: ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

b) telefon: (87) 643 42 10

c) e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@urzad.augustow.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy, w ramach którego dochodzi do udostępnienia danych kontaktowych pracowników, współpracowników i reprezentantów strony umowy.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy stronami.

4. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (adres e-mail i nr telefonu).

5. Administrator udostępni Państwa dane osobowe innym odbiorcom, którzy w ramach umowy lub powierzenia przetwarzania danych wspierają Administratora od strony informatycznej, dostarczania korespondencji (operatorzy poczty tradycyjnej oraz elektronicznej) oraz prawnej. Poza wskazanymi Administrator udostępni Państwa dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu uprawnienia bądź w związku z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego lub interesu publicznego.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres wykonania umowy, zawartej pomiędzy stroną a Administratorem.

7. Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest kontrahent, z którym Administrator zawarł umowę.

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;

b) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

c) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;

d) wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 8 lit. a) - d) należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.