Jesteś tutaj

Portal Mieszkańca

Szanowni Państwo,

Aby ułatwić Państwu kontakt z Urzędem przygotowaliśmy nową platformę usług elektronicznych - Portal Mieszkańca za pomocą, którego będzie można złożyć deklaracje lub informacje na podatki lokalne, zobaczyć stan należności oraz dokonać zapłaty podatków lokalnych bez konieczności wizyty w Urzędzie.

Portal Mieszkańca działa za pomocą przeglądarki internetowej. Można z niego korzystać na wszystkich urządzeniach (komputer, tablet, telefon).

Serwis internetowy - Portal Mieszkańca adresowany jest do osób fizycznych i prawnych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania wobec miasta.

Decyzje wymiarowe oraz zmieniające wymiar podatków zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa doręczane są w formie papierowej bądź przez system ePUAP. Usługa Portal Mieszkańca stanowi dodatkową formę wglądu podatnika do swoich zobowiązań wobec miasta.
Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego komputera podłączonego do sieci Internet. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat. Portal Mieszkańca jest zintegrowany z usługami szybkich płatności, które pozwalają na uregulowanie wybranych należności poprzez system płatności online.
 

Korzystanie z Portalu przez osoby fizyczne wymaga posiadania konta na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP.
Logowanie do Portalu następuje za pośrednictwem strony login.gov.pl i nie wymaga składania wniosku o utworzenie konta.
Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, to możesz założyć je tutaj.

 

Warunki korzystania z Portalu

1. W celu korzystania z dostępnych usług Klient akceptuje Regulamin, którego treść jest dostępna na Portalu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora dla celów niezbędnych do korzystania z portalu. Każdorazowy fakt korzystania z Portalu jest równoznaczny z potwierdzeniem przez Klienta zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu, akceptacją jego treści oraz zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

2. Klient będący osobą prawną oraz jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w celu utworzenia konta na Portalu jest obowiązany do złożenia w tej sprawie wniosku ze wskazaniem danych osoby fizycznej do technicznej obsługi konta Klienta oraz adresu email. Każda zmiana osoby do obsługi technicznej konta Klienta wymaga pisemnego zgłoszenia zmiany w Urzędzie.

3. Wszelkie operacje związane z dostępem do konta na Portalu Klient wykonuje przy pomocy wniosków dostępny również na stronie BIP Urzędu https://bip.um.augustow.pl/druki-i-formularze/wydzial-finansowy/podatki-i-oplaty-lokalne:

1) wniosek o utworzenie konta osobie do technicznej obsługi podmiotu na Portalu – WN-1,

2) wniosek o zmianę osoby do technicznej obsługi konta na Portalu – WN-2,

3) wniosek o usunięcie konta na Portalu – WN-3.

4. Logowanie osób fizycznych posiadających dostęp do login.gov.pl nie wymaga składania wniosku o utworzenie konta. Po zalogowaniu wymagane jest uzupełnienie adresu email, a po akceptacji przez Klienta niniejszego regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje utworzenie konta.

5. W celu złożenia deklaracji wymagane jest podpisanie deklaracji przez Klienta podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Nie dopuszcza się podpisania deklaracji przez osoby działające na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych drogą elektroniczną, określonego w art. 80a § 2a ustawy – Ordynacja podatkowa.

Dostęp do Portalu

1. Wniosek można złożyć w Urzędzie:

   1) osobiście,

   2) poprzez pełnomocnika,

   3) elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP, wybierając usługę Pismo Ogólne oraz załączając wniosek podpisany elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

2. Wniosek można pobrać ze strony BIP Urzędu: https://bip.um.augustow.pl lub bezpośrednio w Urzędzie w Biurze Obsługi Klienta.

3. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usługi z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od niego jak np. braku dostępu do danych u operatora sieci komórkowej lub innych problemów z dostępem do sieci Internet.

Wniosek

1. Wypełniony wniosek,  Klient składa osobiście lub poprzez pełnomocnika w Urzędzie. Pełnomocnik jest obowiązany do przedłożenia oryginału pełnomocnictwa szczególnego, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 974) /wraz z należną opłatą skarbową/ upoważniającego do złożenia wniosku o utworzenie konta na Portalu.

2. Uzyskanie dostępu do Portalu dla Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej następuje poprzez nadanie loginu i hasła, niezbędnych do logowania.

3. Nadanie Klientowi loginu i hasła następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

4. Przekazanie Klientowi wygenerowanego loginu i hasła następuje na adres email wskazany we wniosku.