Jesteś tutaj

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie



  • „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie”

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Nr WND-RPPD.05.03.01-20-0105/16 w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0105/16-00 zawartej dnia 26.07.2017r.

W dniu dn. 29.09.2017r. została podpisana Umowa z Wykonawcą robót budowlanych i Nadzoru inwestorskiego, wyłonionych w ramach przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500037600-N-2017 (roboty budowlane) i pod nr 50038191-N-2017 (Nadzór inwestorski).

W zakres prac w/w zadaniu wchodzi w szczególności: 1. Roboty branży architektoniczno-konstrukcyjnej: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wywóz gruzu i utylizacja odpadów, roboty ziemne, roboty murowe, dach i roboty pokrywcze, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja , roboty ślusarsko-kowalskie. 2. Instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepłej wody użytkowej. 3. Instalacje elektryczne: demontaże, instalacja oświetleniowa, instalacja odgromowa, instalacja fotowoltaiczna, badania i pomiary.

Ogółem wydatki na realizację zadania: 1 934 698,22 zł, z czego kwota dofinansowania – 739 655,36 zł.

W trakcie wykonywania robót termomodernizacyjnych dokonano pomiarów rezystancji izolacji TNC. W protokole wskazano, iż badana instalacja elektryczna nie spełnia swojej funkcji użytkowej. W związku z tym, w celu wykonania zakresu podstawowego robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku, niezbędne było wykonanie dodatkowego projektu i robót obejmujących wykonanie całej instalacji elektrycznej budynku.

Dodatkowe roboty dotyczące wymiany istniejącej instalacji elektrycznej na nową wyniosły - 276 750,00 zł i zostały poniesione z budżetu Urzędu Miejskiego w Augustowie.

GALERIA