Jesteś tutaj

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277).  W jej skład wchodzą osoby  posiadające przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie składa się z 9 członków powołanych przez Burmistrza Miasta Augustowa.

Przewodnicząca: Cituk Barbara

Wiceprzewodniczący: Skowroński Wojciech

Sekretarz: Zalewska Magdalena

Członkowie:  Jezierska - Chołodowska Halina

                       Kapla Beata

                       Kotarski Michał

                       Kwoska Katarzyna

                       Ostapowicz Dariusz

                       Sołtys Anna

                       

Do najważniejszych zadań Komisji należą:

 • udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,
 • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, a w uzasadnionych przypadkach występowanie do Sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia zobowiązującego do podjęcia leczenia odwykowego,
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych,
 • działalność w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień,
 • działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. poprzez udział w Zespole Interdyscyplinarnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Komisja swoją działalność realizuje zgodnie z uchwalanymi corocznie przez Radę Miasta Augustowa programami, tj: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa.

W ramach Komisji działają zespoły:

 • zespół motywujący
 • zespół opiniujący
 • zespół kontrolny
 • zespół roboczy

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe złożonego przez osoby prywatne lub instytucje,
 • zaproszenie na rozmowę wyjaśniającą wnioskodawcy,
 • wezwanie na rozmowę wyjaśniająco-motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego,
 • skierowanie tej osoby na badanie przez biegłych lekarzy w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego w Augustowie o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.

Komisja prowadzi stałą współpracę z :

 • NZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego-Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Augustowie
 • Punktem Konsultacyjnym dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Augustowie Renata Szyszkiewicz-Dobrowolska
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Augustowie
 • Justyną Paszkiewicz - Gabinet Psychoterapeutyczny w Augustowie
 • Grzegorzem Maziewskim prowadzącym grupę wsparcia w Augustowie „Razem łatwej”
 • Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Piotruś Pan” w Augustowie
 • Gabik Gabinety Teraputyczne w Augustowie
 • Augustowskim Stowarzyszeniem Abstynentów Klub „Tęcza”
 • Komendą Powiatową Policji w Augustowie
 • Prokuraturą Rejonową w Augustowie
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Augustowie
 • Zespołem Interdyscyplinarnym Miasta Augustowa
 • I Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Augustowie
 • Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w powiecie i województwie

 

Prowadzeniem spraw związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych 

ul. Młyńska 35, pok. 204,

16-300 Augustów

tel. 87 643-80-65

tel. kom. 694-362-266

email: magdalena.zalewska@urzad.augustow.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

 

Dokumenty na podstawie których funkcjonuje MKRPA:

 1. Zarządzenie nr 518/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie
 2. Zarządzenie nr 531/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie
 3. Zarządzenie nr 613/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia  nr 518/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie
 4. Zarządzenie nr 695/17 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia  nr 518/16 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie
 5. Uchwała nr XLVIII/470/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miasto Augustów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 2411)
 6. Uchwała nr XLIX/490/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/470/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Miasto Augustów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r. poz. 2984)
 7. Zarządzenie nr 1066/2018 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Augustów
 8. Uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2019 rok
 9. Uchwała nr III/29/18 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2019 rok
 10. Zarządzenie Nr 267/19 Burmistrza Miasta Augustowa z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie
 11. Uchwała Nr XVI/169/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 rok
 12. Uchwała Nr XVI/170/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2020 rok