Jesteś tutaj

Słoneczne przedszkole

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0455/20-00 zawartej 18 grudnia 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w Przedszkolu Nr 6 poprzez zniwelowanie występujących dysproporcji oraz barier w dostępie do edukacji przedszkolnej. Do głównych zadań należy rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, dostosowanie istniejących przestrzeni placu zabaw i patio  do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, zakup pomocy dydaktycznych,  wyjazdy edukacyjne, doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Planowany okres realizacji projektu: 01.11.2020 r. – 31.08.2021 r.

Ogółem wydatki na realizację projektu: 225 734,61 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi: 199 734,61 zł.