Jesteś tutaj

Informacja o zakresie działalności Urzędu.

Informacja o zakresie działalności Urzędu – tekst odczytywalny maszynowo.

Urząd Miejski w Augustowie

Urząd Miejski w Augustowie jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz Miasta Augustowa realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem miasta, uchwałami Rady Miejskiej oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane z mocy ustaw.

Siedzibą Urzędu jest miasto Augustów.
Urzędem kieruje Burmistrz Miasta.

Strukturę organizacyjną Urzędu Miejskiego stanowią:

 • Kierownictwo Urzędu:
  • Burmistrz Miasta
  • I Zastępca Burmistrza Miasta
  • II Zastępca Burmistrza Miasta
  • Sekretarz Miasta
  • Skarbnik Miasta
 • Wydziały Urzędu, Referaty oraz Samodzielne Stanowiska.

Siedziba Urzędu

Siedziba znajduje się przy Młyńskiej 35 w Augustowie. W budynku znajdują się:

 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Wydział Organizacyjno-Prawny,
 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Edukacji i Sportu,
 • Wydział Spraw Społecznych i Administracji,
 • Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych,
 • Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji
 • Wydział Inwestycji,
 • Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej,
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 • Referat Zamówień Publicznych,
 • Referat Administracyjno-Gospodarczy.

Godziny pracy Urzędu

Urząd jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 14.00-16.00.

Sprawy, które można załatwić w Urzędzie

W Urzędzie możesz załatwić między innymi sprawy związane z:

 • zameldowaniem i wymeldowaniem,
 • wyrobieniem dowodu osobistego,
 • zgłoszeniem narodzin dziecka,
 • otrzymaniem aktu urodzenia, zgonu, małżeństwa,
 • wstąpieniem w związek małżeński i ślubem cywilnym,
 • uznaniem dziecka,
 • nadaniem dziecku nazwiska męża matki,
 • zmianą imienia lub nazwiska stosownie do obowiązujących przepisów,
 • podatkami, opłatami lokalnymi, w tym wpłatami z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego i leśnego oraz opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów i innych należności,
 • gospodarowaniem odpadami komunalnymi i opłatami z tego tytułu,
 • działalnością gospodarczą,
 • potwierdzeniem profilu zaufanego ePUAP,
 • przyznaniem dodatku mieszkaniowego,
 • uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • uzyskaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • uzyskaniem zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów,
 • wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Inne zadania wykonywane przez Urząd

Urząd wykonuje też inne zadania m.in.:

 • obsługuje wybory do Sejmu, Senatu, Rady Miejskiej i innych organów stosownie do obowiązujących przepisów,
 • zajmuje się gospodarką komunalną, w tym utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
 • koordynuje działalność służb miejskich w sytuacji klęsk lub awarii technicznych,
 • nadzoruje utrzymanie czystości w gminie,
 • zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg i chodników gminnych,
 • koordynuje usługi przewozowe na terenie gminy oraz organizuje komunikację miejską,
 • zajmuje się sprawami bezdomnych zwierząt,
 • gospodaruje mieszkaniowym zasobem gminy,
 • realizuje inwestycje miejskie,
 • wyposaża grunty miejskie w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu (budowa dróg gminnych, kanalizacji sanitarnej itp.),
 • opracowuje plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i sporządza z niego wypisy i wyrysy,
 • zajmuje się ochroną zabytków na terenie miasta,
 • nadaje nazwy ulic i numery porządkowe nieruchomości,
 • prowadzi ewidencję ludności, rejestr wyborców, i inne,
 • zajmuje się zielenią miejską,
 • przyznaje nagrody i stypendia za osiągnięcia edukacyjne uczniów, osiągnięcia sportowe oraz osiągnięcia artystyczne,
 • udziela uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 • współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi organizacjami pożytku publicznego.

Załatwianie spraw w Urzędzie

 1. Możesz napisać pismo i wysłać na adres:
  Urząd Miejski w Augustowie
  Młyńska 35
  16-300 Augustów
 2. Możesz napisać pismo i przynieść do Biura Obsługi Klienta.
 3. Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl.
 4. Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP: epuap.gov.pl.
  Adres skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP to: /UMAug/SkrytkaESP
 5. Możesz wysłać faks pod numer: 87 643 42 11.
 6. Możesz zadzwonić na numer: 87 643 42 10.
 7. Możesz przyjść do Urzędu osobiście.

Przy Urzędzie jest bezpłatny, ogólnodostępny parking.

Komunikacja w języku migowym.

Realizując art.9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Urząd Miejski w Augustowie informuje, iż osoby wyszczególnione w art. 2. ust. 1 i art. 3 pkt. 1 ww. ustawy mogą korzystać ze środków wspierających komunikowanie się poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej,
 2. przesyłanie faksów,
 3. wysłanie wiadomości SMS, MMS.
   

Zgłoszenia, o których mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy można dokonać pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie lub osobiście.

Do obsługi osób z dysfunkcją słuchu Urząd Miejski w Augustowie podpisał umowę o współpracy z tłumaczem języka migowego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego zgodnie z art. 15 ww. ustawy.  Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego znajduje się tutaj.

Osoba potrzebująca pomocy (lub osoba w jej imieniu) powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

 • osobiście – w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. Młyńska 35, parter (Informacja),
 • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres – urzad.miejski@urzad.augustow.pl,
 • telefonicznie na numer – 87 643-42-10.

Do zgłoszenia należy podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko osoby potrzebującej pomocy,
 2. wskazanie terminu i godziny wizyty, wydziału lub opisu sprawy,
 3. numer telefonu osoby do kontaktu lub adres e-mail.

W Urzędzie wprowadzono procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Augustowie:

 1. Procedurę obsługi interesantów ze szczególnymi potrzebami przez pocztę elektroniczną i telefon;
 2. Procedurę obsługi klienta i komunikacji alternatywnej;
 3. Procedurę zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

W procedurach tych ustalono listę spraw do załatwienia przez e-mail:

 1. Wniosek o informację publiczną,
 2. wniosek o zapewnienie usług tłumacza języka migowego,

 

 

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością

Opis dostępności budynku znajduję się w deklaracji dostępności.