Jesteś tutaj

REWITALIZACJA

Gminny Program Rewitalizacji (GPR), stanowi dokument mający za zadanie zaprogramowanie całego procesu rewitalizacji wraz z określeniem wizji, celów oraz kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, technicznych lub przestrzenno-funkcjonalnych. Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów o dużym natężeniu niekorzystnych zjawisk ze stanu kryzysowego.

Wybierając odpowiedni dział w zakładce z lewej strony możesz zapoznać się z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Augustów, a także zapoznać się z już zrealizowanymi przedsięwzięciami.