Jesteś tutaj

ODPADY KOMUNALNE

Prowadzeniem spraw związanych z gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w tym w szczególności:

  • prowadzeniem rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
  • nadzorem nad podmiotami odbierającymi odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe,
  • przeprowadzaniem kontroli w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
  • przyjmowanie deklaracji składanych w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i prowadzenie przypisu (wymiaru) należności z tego tytułu, 
  • prowadzeniem postepowań i wydawaniem decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Augustowa:

  Rok

Sektor

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

  2024

I sektor, II sektor

Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów

Odbiór leków z aptek

MPO Spółkaz o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Augustów niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Rok

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane zmieszane odpady komunalne

2024

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce, Koszarówka 65, 19-200 Grajewo, zarządzany przez BIOM sp. z o.o., Dolistowo Stare I, 144, 19-124 Jaświły

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rodzaj poziomu

Za rok

Osiągnięty poziom

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (Tr za 2020 < 35 % to dobrze)

2022

4,98 %

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy (Ppmts za 2021 < 20 % to źle)

2022

25,68 %

 

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:

Rok

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Adres punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Augustów, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów

2024

Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów

ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów godz. przyjmowania: od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do godz. 18.00, w soboty od 10.00 do 14.00

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy Przedsiębiorstwie Transportowym NECKO Sp. z o.o. przy ulicy Komunalnej 3 w Augustowie czynny jest przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w następujących godzinach:

- od poniedziałku do piątku: 11:00 – 18:00

- sobota: 10:00 – 14:00.

W tych dniach właściciele nieruchomości mogą dostarczać odpady komunalne zbierane
w sposób selektywny pomiędzy wyznaczonymi terminami ich odbioru, pod warunkiem, że posiadają zgłoszoną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uiszczają z tego tytułu opłatę.

Odpady komunalne są przyjmowane nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.zom.necko.com.pl/index.php/regulamin-pszok

 

W PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:

-  papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe

-  tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych,

-  szkło, opakowania ze szkła,

-  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-  odpady budowlane i rozbiórkowe,takie jak: gruz ceglany betonowy w ilości do 1 m3/rok

-  zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych,

-  komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji (trawa, liście, rozdrobnione

    gałęzie),

-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),

-  zużyte baterie,

-  chemikalia,

-  przeterminowane leki,

-  popiół.

Punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1893 z późn. zm.)

Rok

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Miasta Augustów

2024

Przedsiębiorstwo Terra Recycling Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Przedsiębiorstwo Transportowe „NECKO” Sp. z o.o., ul. Komunalna 3, 16-300 Augustów

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można samodzielnie dostarczyć do PSZOK lub podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym sprzedawcom tego sprzętu.

Rok

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego folię, sznurek oraz opony powstające w gospodarstwach rolnych

2024

Biom Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły

 

LINKI