Jesteś tutaj

Podatek od nieruchomości

Ustalenie, określenie, korekta zobowiązania w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację wraz z odpowiednimi załącznikami.
 2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do urzędu, Wydziału Podatków i Opłat – pokój nr 212, złóż dokumenty w Biurze Obsługi Klienta lub wyślij pocztą na adres: ul. Młyńska 35 16-300 Augustów.
 • Deklarację i informację  na podatek od nieruchomości można również złożyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą EPUAP (https://bip.um.augustow.pl/doreczanie-dokumentow-elektronicznych - wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufania ePUAP

  Wymagane dokumenty:

 1. Akt notarialny (np. umowa kupna sprzedaży nieruchomości lub inny tytuł prawny).
 2. Dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Osoby prawne – wypełniona deklaracja na podatek od nieruchomości.
 4. Osoby fizyczne - wypełniony formularz informacji na podatek od nieruchomości.

Opłaty:

Roczne stawki podatku od nieruchomości:

 1. od gruntów:
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,98 zł od 1m2 powierzchni,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,03 zł od 1 ha powierzchni,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,39 zł od 1m2 powierzchni,
 • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018r. poz. 1398 oraz z 2019r. poz. 730 ), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,31 zł od 1m2 powierzchni;
 1. od budynków lub ich części:
 • mieszkalnych – 0,79 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,42 zł od 1m2 powierzchni użytkowej z wyjątkiem: sal widowiskowych kin – 13,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,72 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,04 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: wykorzystywanych do celów rekreacyjno – wypoczynkowych – 8,43 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
 1. od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem: rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz budowli służących do odprowadzenia i oczyszczania ścieków – 1,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 4671).

17 zł opłaty skarbowej - w sytuacji, kiedy do wniosku załączone jest pełnomocnictwo

Zapłaty podatku od nieruchomości można dokonać:

 •  w placówkach bankowych,     
 • bez dodatkowych prowizji i opłat  w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8.00 do 14.00, opłatę skarbową również u inkasentów:

            - Starostwo Powiatowe w Augustowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 29,

           - Pani Agnieszka Wójcicka prowadząca działalność gospodarczą w siedzibie PKO Bank Polski przy ul. 3 Maja 61 w Augustowie.

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności z przedmiotowej decyzji. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
Parter

Wydział Podatków i Opłat
ul. Młyńska 35
I Piętro - pok. Nr 212

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa.

Uwagi:

 1. Opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają nieruchomości lub obiekty budowlane:
  1. a. grunty,
  2. b. budynki lub ich części,
  3. c. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 2. Podstawa opodatkowania:
 • dla gruntów - powierzchnia,
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 1. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
 2. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w pkt. 7 i 8).
 3. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji podatkowej i płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach : do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga!!! W przypadku osób fizycznych i osób prawnych, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane są:
  1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.
 2. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. (Na formularzu deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji na podatek od nieruchomości należy zaznaczyć, że jest to korekta.). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
 3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 4. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 5. Zwolnienia z podatku od nieruchomości określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.

Uwaga!!!
Na terenie Miasta Augustowa obowiązuje uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości:

- Uchwała Nr XXVIII/307/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 5215), ze zm. tj. Uchwała nr LXXIV/663/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2023r.

 1. Ulgi i zwolnienia podatkowe w zakresie podatków i opłat lokalnych przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne ustawy.
 2. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z póź. zm. ).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U z 2023 poz. 2383 z póź. zm.).
 3. Uchwała Nr XLI/431/2021 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 4379).
 4. Uchwała Nr XVII/150/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 4291).
 5. Uchwała Nr XXVIII/307/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Miasta Augustowa (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 5215), ze zm. tj. Uchwała nr LXXIV/663/23 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 listopada 2023r.

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości.
 2. Informacja na podatek od nieruchomości.

Sprawę prowadzi:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87-643-42-25, 87-643 -80-54
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl

UWAGA od 01.07.2019 r. obowiązują nowe wzory Deklaracji i Informacji.

W przypadku korekt za okres 2014 - 2019.06.30 obowiązują dotychczasowe druki.