Jesteś tutaj

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym  z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.
 2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pok. 201.
 3.  Wniosek powinien zawierać:
 1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
 2. dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
 3. zakres żądanych danych,
 4. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny).
 1. Do wniosku dołącz:
 1. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
 2. dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać przepisu prawa materialnego upoważniającego do uzyskania danych),
 3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
 4. pamiętaj o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu).
 1. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

Wymagane dokumenty:

 1.  Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez     pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty:

 

 • 31 zł - opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa. Podmioty realizujące na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, którym nieodpłatnie udostępnia się dane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wymienione są w art. 73 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Młyńska 35, pok. 201.

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego
w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Uwagi:

 

 1. Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne.
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.
 5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.10.2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 5. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Wymagane załączniki do pobrania

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym.

Sprawę prowadzi:

 

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Mateusz Krzywicki

Telefon 087 643 80 51

Email: mateusz.krzywicki@urzad.augustow.pl

Inspektor Dorota Dudzińska

Telefon 087 643 80 50

Email: dorota.dudzinska@urzad.augustow.pl

POWIĄZANIA