Jesteś tutaj

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij „Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL.
 2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pok. 203.
 3. Wniosek powinien zawierać:
 1. imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
 2. dane identyfikujące osobę, której wniosek dotyczy,
 3. zakres żądanych danych,
 4. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych (interes prawny lub faktyczny).
 1. Do wniosku dołącz:
 1. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych,
 2. dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli nie możesz wskazać we wniosku przepisu prawa materialnego upoważniającego do pozyskania danych),
 3. pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika),
 4. pamiętaj o dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość (do wglądu).
 1. Odpowiedź możesz odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres lub przekazana w formie dokumentu elektronicznego (w zależności od formy złożenia wniosku).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
 4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty:

 • 31 zł - opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym.
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

UWAGA: Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu oraz pełnomocnictwa złożone w sprawie wydania zaświadczenia zwolnionego z opłaty w trybie ustawy o opłacie skarbowej.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 14:00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Brak, czynność materialno-techniczna.

Uwagi

 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
 5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022  r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL

Sprawę prowadzi:

 

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Mateusz Krzywicki

Telefon 087 643 80 51

Email: mateusz.krzywicki@urzad.augustow.pl

Inspektor Dorota Dudzińska

Telefon 087 643 80 50

Email: dorota.dudzinska@urzad.augustow.pl