Jesteś tutaj

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Obowiązkiem gminy jest:

  1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom [z niepełnosprawnością ruchową]  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją , z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
  2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

                b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno--wychowawczych;

  1. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
  2. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego,
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych),
  • potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego wydane przez dyrektora szkoły lub placówki,

Miejsce złożenia:

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60

Termin odpowiedzi:

W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zmianami).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego.

Sprawę prowadzi:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: (87) 643-23-19
E-mail: wydzial.edukacji@urzad.augustow.pl