Jesteś tutaj

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu organizowanego przez
Gminę Miasto Augustów

 

1. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego dowozu do przedszkola, szkoły i ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szklonego, obowiązku nauki organizowanego przez Gminę Miasto Augustów są następujące osoby:

a) niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082 z późn. zm.),

b) niepełnosprawni uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Miasta Augustów, w których realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

c) niepełnosprawni uczniowie z autyzmem, wymagający specjalistycznych form i metod terapeutycznych w pracy oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczający do przedszkoli, szkół oraz ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

2. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu do jednostek oświatowych umożliwiających realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki muszą być mieszkańcami Miasta Augustowa.

Rodzicom ww. uczniów przysługuje zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki środkami komunikacji własnej w przypadku, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest zamieszkanie na terenie Miasta Augustowa rodzica/opiekuna prawnego oraz ucznia niepełnoprawnego.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego,
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia,
  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych),
  • potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego wydane przez dyrektora szkoły lub placówki,

Miejsce złożenia:

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Augustowie ul. Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego.

Sprawę prowadzi:

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: (87) 643-23-19
E-mail: wydzial.edukacji@urzad.augustow.pl