Jesteś tutaj

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Decyzje w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę: w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych,opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Krok po kroku:

 1. Sporządź pisemny wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę. Pobierz, wypełnij i wydrukuj odpowiednie załączniki.
 2. Podpisz wniosek oraz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dokument  pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do swojego urzędu, Wydział Podatków i Opłat – pokój 212,213,311 - I i II piętro, złóż dokumenty w Biurze Obsługi Klienta lub wyślij pocztą na adres Urzędu ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów. 
 • wniosek można również złożyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl - wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufania ePUAP

Wymagane dokumenty:

Osoby fizyczne/ osoby prawne/ jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, nieprowadzące działalności gospodarczej:

 1. Pisemny wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, powinien zawierać:
 • imię i nazwisko, nazwa wnioskodawcy,
 • adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
 • numer PESEL, ewentualnie numer dowodu osobistego(paszportu) wnioskodawcy,
 • rodzaj należności podatkowej (np. podatek od nieruchomości, odsetki od zaległości itp.),
 • okres którego wniosek dotyczy,
 • określenie wnioskowanej formy ulgi w spłacie zobowiązań,
 • uzasadnienie wniosku wykazując ważny interes Podatnika, bądź publiczny.
 1. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:
 • kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie za ostatni rok podatkowy (np. PIT-37 bądź inny) wraz z ich korektami,
 • pisemna informacja w niżej wskazanym zakresie, (w przypadku osób fizycznych wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym – zał. Nr 1):
 • aktualne informacje o sytuacji finansowej Wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach uzyskiwanych w bieżącym roku wraz z poświadczeniem o zarobkach z zakładu pracy, odcinki ZUS itp. ,
 • oświadczenie wnioskodawcy o posiadanych nieruchomościach wraz z ich wykazem zawierającym adres nieruchomości, powierzchnię,
 • oświadczenie wnioskodawcy o środkach pieniężnych posiadanych na rachunkach w bankach oraz lokatach inwestycyjnych, tzn. wartość posiadanych papierów wartościowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, polis ubezpieczeniowych (itp.) oraz kopia deklaracji podatkowej (PIT-38 bądź inny) za ubiegły rok,
 • oświadczenie o posiadanych środkach transportowych, których właścicielem lub leasingobiorcą jest wnioskodawca lub członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • oświadczenie wnioskodawcy o ilości osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • oświadczenie wnioskodawcy o dochodach osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • oświadczenie o chorobie lub wypadku losowym powodującym utratę zdolności do zarobkowania lub znaczące straty materialne oraz dokumenty potwierdzające w/w okoliczności.

Uwaga!!!!
W przypadku ubiegania się o ulgę w spłacie zobowiązań przez osoby fizyczne/ osoby prawne/ jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą - opis sprawy znajduje się w zakładce przedsiębiorcy.

Opłaty:

17 zł opłaty skarbowej - w sytuacji, kiedy do wniosku załączone jest pełnomocnictwo

Opłaty skarbowej można dokonywać:

 • w każdym Urzędzie Pocztowym S.A.,
 • w placówkach bankowych,
 • bez dodadkowych prowizji i opłat: w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8.00 do14.00, opłatę skarbową również u inkasntów:

          - Starostwo Powiatowe w Augustowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 29,
          - Pani Agnieszka Wójcicka prowadząca działalność gospodarczą w siedzibie PKO Bank Polski przy ul. 3 Maja 61 w Augustowie.

 Nr właściwy rachunku bankowego dla opłaty skarbowej to: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272.

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
Parter

Wydział Podatków i Opłat
ul. Młyńska 35
I i II Piętro - pok. Nr 212,213,311

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 70 z  późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 2383 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 333).
 4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.).
 5. Uchwała Nr XXII/246/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 4 października 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2016 roku, poz. 3853),
 6. Art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu  w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r, poz. 362 z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810).

Wymagane załączniki:

 1. Oświadczenie o stanie majątkowym ( zał.1).
 2. Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej.
 3. Wniosek w sprawie odroczenia zaległośći podatkowej.
 4. Wniosek w sprawie odroczenia terminu płatności podatku.

Sprawę prowadzi:

Wydział Podatków i Opłat  Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel: 87-643 - 80-54, 87-643-42-22, 87-643-42-25
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl