Jesteś tutaj

Zamiana lokalu mieszkalnego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek. Przy wypełniania pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
  2. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Augustowskim TBS „KODREM” Sp. z o. o., ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów.
  3. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów.

Miejsce odbioru:

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o. o. ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Termin odpowiedzi:

  1. Do 1 miesiąca.
  2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

1. Zamiana lokali dotyczy tylko lokali zajmowanych na podstawie tytułu prawnego.

2. Lokale wynajmowane na zasadzie najmu socjalnego lokalu lub tymczasowego pomieszczenia nie podlegają zamianie.

3. Do zamiany dochodzi w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy uprawnionymi do ich zajmowania, za zgodą Prezesa Augustowskiego TBS "KODREM" Sp. z o. o. albo w przypadku zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do zasobu gminy, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, uzyskanie zgody dysponentów lokali.

4. Nie wyraża się zgody na zamianę pomiędzy osobami, które:

1) zalegają w opłatach za lokal co najmniej za trzy pełne okresy płatności;

2) otrzymały mieszkanie z zasobów Gminy Miasta w okresie ostatnich trzech lat.

5. Zamiany mogą być dokonywane z urzędu, po złożeniu wniosku i ujęciu na liście albo dobrowolne, za zgodą zainteresowanych stron, z zastrzeżeniem pkt. 3 i 4.

6. Zgoda na dokonanie dobrowolnej zamiany lokali jest udzielana pod warunkiem, gdy na zamianę wyrażają zgodę nie tylko najemcy, ale też wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące z zamiarem pobytu stałego w tych lokalach.

7. Zgoda na zamianę lokali z urzędu albo dobrowolną jest uzależniona od spłacenia przez najemców całości zadłużenia związanego z najmem lokali będących przedmiotem zamiany

Podstawa prawna:

  1. Uchwała Nr XV/162/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wymagane załączniki do pobrania:

  1. Wzór wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego/najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Augustów.

Sprawę prowadzi:

Augustowskie TBS „KODREM” Sp. z o. o., ul. Komunalna 2, 16-300 Augustów
 

 

ZAŁĄCZNIKI