Jesteś tutaj

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (patrz punkt załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 3. Dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 5. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie lub wyślij pocztą.
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień termin może ulec wydłużeniu),
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Biurze Obsługi Klienta (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie
 3. Mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust 3a pkt 1; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w pkt 4 mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstaiw kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w pkt 3
 4. Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w czterech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych. W przypadku, gdy wnioskodawca występuje o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą dane, o których mowa w art. 62a ustawy
 5. Dla przedsiewzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w formie pisemnej w jentm egzemplarzu wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych (w 4 egzemplarzach).
 6. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1 a
 7. W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie
 8. Dla przedsięwzięć dla których organem prowadzącym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku.
 9. W przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.
 10. Analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późn.zm.)
 11. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:

- za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłaty:

205 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
Zwolnione z opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia:

 • Urząd Miejski w Augustowie
  Biuro Obsługi Klienta
  ul. Młyńska 35
  Parter
   
 • za pośrednictwem poczty.

Miejsce odbioru:

 • osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego,
 • za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
- do 1 miesiąca (*),
- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych(*),

* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta Augustowa przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za jego pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 z późn. zm.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Anna Kielich
Tel.: 87 643 86 25
e-mail: anna.kielich@urzad.augustow.pl