Jesteś tutaj

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij w punkcie pierwszym i podpisz wniosek. Przy wypełnianiu pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
 2. Do wniosku dołącz:
 1. szczegółowy plan sytuacyjny z podaniem wymiarów powierzchni zajęcia,
 2. kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót,
 3. kserokopię postanowienia – uzgodnienia zarządu drogi,
 4. zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym,
 5. harmonogram robót.
 1. Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów.
 3. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku
 4. Odbierz decyzję w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
 5. Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót.
 2. Załączniki:
 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni pasa drogowego oraz informacja o sposobie zabezpieczenia robót – jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu – jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub powoduje wprowadzenie zmiany w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
 3. oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy,
 4. projekt budowlany obiektu umieszczonego w pasie drogowym – na żądanie zarządcy drogi,
 5. harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – na żądanie zarządcy drogi,
 6. pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej – jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika,
 7. dokumentacja projektowa usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z poświadczeniem uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej - na żądanie zarządcy drogi.

ad.a. Plan sytuacyjny (tzw. podkład geodezyjny) można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Augustowskiego – ul. 3 Maja 37.

Opłaty:

Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej uchwałą Nr XXI/213/04 Rady Miasta Augustów z dnia 6 grudnia 2004 r. Zajęcie powierzchni pasa drogowego mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1m2 pasa drogowego. 

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Obsługi Klienta
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Miejsce odbioru zezwolenia:

Wydział Inwestycji
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Termin odpowiedzi:

 • Do 14 dni.
 • Do jednego miesiąca sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Doręczenie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót wydaje się na czas określony.
 3. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 4. W zezwoleniu określa się między innymi sposób zabezpieczenia zajmowanego pasa drogowego, warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, okres zajęcia pasa drogowego, wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uiszczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 276 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
 • Uchwała Nr XXI/213/04 Rady Miasta Augustów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta.

Załącznik do pobrania :

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Sprawę prowadzi:

Wydział Inwestycji
Kamil Murawski
Tel. 87 643 42 20
E-mail: kamil.murawski@urzad.augustow.pl