Jesteś tutaj

Wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek. Przy wypełniania pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
 2. Do wniosku dołącz: szczegółowy plan sytuacyjny.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz decyzję w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pok. Nr 3) lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Wymagane dokumenty:

 1.  Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2.  Załączniki:
 1. kopia mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:1000 lub 1:500 z projektowaną lokalizacją obiektu budowlanego, urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

         ad.a Plan sytuacyjny (tzw. podkład geodezyjny) można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Augustowskiego – ul. 3 Maja 37.

Miejsce złożenia wniosku:

Biuro Obsługi Klienta 
Urząd Miejski 
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Miejsce odbioru zezwolenia:

Wydział Inwestycji
Urząd Miejski 
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Termin odpowiedzi:

 • Do 14 dni.
 • Do jednego miesiąca sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Doręczenie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony.
 3. Zezwolenie na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania ruchem wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania urządzenie nie zostało wybudowane.
 4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania.
 5. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 276 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

Załącznik do pobrania :

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Sprawę prowadzi:

Wydział Inwestycji
Kamil Murawski
Tel. 87 643 42 20
e-mail: kamil.murawski@urzad.augustow.pl