Podatek rolny

Ustalenie, określenie, korekta wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację lub informację.
 2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu).
 4. Udaj się do urzędu, Wydziału Podatków i Opłat – pokój nr 212, złóż dokumenty w Biurze Obsługi Klienta lub wyślij pocztą na adres: ul. Młyńska 35 16-300 Augustów.

Wymagane dokumenty:

 1. Osoby prawne - deklaracja na podatek rolny.
 2. Osoby fizyczne – informacja na podatek rolny.

Opłaty:

 1. Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
  2. od 1 ha gruntów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku rolnym - równowartość pieniężną 5 q żyta.
 • obliczone według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy. Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ’’Monitor Polski’’ w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

 Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023r. poz. 1129) - średnia cena skupu żyta wynosi 89,63 zł za 1 dt.

 • podatek rolny (w przypadku gospodarstwa rolnego) wynosi 224,075 zł za 1 ha przeliczeniowy,
 • podatek rolny (do 1 ha fizycznego) - użytków rolnych - 448,15 zł za 1 ha fizyczny.
 1. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
  1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
  2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

17 zł opłaty skarbowej - w sytuacji, kiedy do wniosku załączone jest pełnomocnictwo

Zapłaty podatku rolnego można dokonać:

 • w placówkach bankowych,
 • bez dodatkowych prowizji i opłat:  w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8.00 do 14.00, opłatę skarbową również u inkasentów:

           - Starostwo Powiatowe w Augustowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 29,

           - Pani Agnieszka Wójcicka prowadząca działalność gospodarczą w siedzibie PKO Bank Polski przy ul. 3 Maja 61 w Augustowie.

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności z przedmiotowej decyzji. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
Parter

Wydział Podatków i Opłat
ul. Młyńska 35
I Piętro - pok. Nr 212

Termin odpowiedzi:

 1. Do 1 miesiąca.
 2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa.

Uwagi:

 1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza .
 2. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.
 3. Za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb.
 4. Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub o zaistnieniu zmian.
 5. Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga!!! W przypadku osób fizycznych i osób prawnych, gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty .

 1. Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym lub zaistniały zmiany, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.
 2. Jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, kwota należnego podatku rolnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana (na formularzu deklaracji na podatek rolny lub informacji o gruntach należy zaznaczyć, że jest to korekta.). Deklaracje należy skorygować w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tej zmiany.
 3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
  1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
  3. wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
 4. Zwolnienia z podatku rolnego określa ustawa o podatku rolnym. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 2383 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 333, z póź. zm.).
 3. Uchwała Nr XVII/150/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 roku z 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 4291).
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 (M.P. z 2023r. poz. 1129).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Deklaracja na podatek rolny.
 2. Informacja na podatek rolny.

Sprawę prowadzi:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87-643-42-25, 87-643 -80-54
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl

UWAGA od 01.07.2019 r. obowiązują nowe wzory Deklaracji i Informacji.

W przypadku korekt za okres 2014 - 2019.06.30 obowiązują dotychczasowe druki.

ZAŁĄCZNIKI