Jesteś tutaj

Ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
  2. Wypełniony wniosek złóż w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203.
  3. Decyzję możesz odebrać osobiście lub zostanie ona wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,

ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

5 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem burmistrza w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę przekazuje się niezwłocznie sądowi wraz z decyzją i aktami sprawy. Burmistrz może też niezwłocznie zmienić albo uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

Uwagi:

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do wyborcy stale zamieszkałego na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie.

We wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania zamieszcza się: nazwisko, imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy oraz oświadczenie co do adresu stałego zamieszkania. Można zamieścić też adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

Wniosek może być zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub  elektronicznej.

Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje burmistrz w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku

Burmistrz przed wydaniem decyzji jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.

Decyzja uwzględniająca wniosek skutkuje ujęciem wyborcy w stałym obwodzie głosowania. Decyzję o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie doręcza się wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania

Wymagane załączniki do pobrania:

  1. Wniosek o ujęcie wyborcy w stałym obwodzie głosowania.
  2. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców – dotyczy tylko obywateli państw UE.

 

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Telefon 087 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA