Jesteś tutaj

Udostępnienie informacji o danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o udostępnienie informacji o danych przetwarzanych w CRW.
  2. Wypełniony wniosek złóż w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203.
  3. Jeżeli wystąpią nieprawidłowości w rejestrze wyborców zgłoś reklamację (pisemnie lub ustnie do protokołu).

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,

ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

niezwłocznie

Uwagi:

Zgodnie z art.  36.  Kodeksu wyborczego osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, umożliwia się wgląd do rejestru.

Osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, umożliwia się pobranie z Centralnego Rejestru Wyborców informacji o danych przetwarzanych w tym rejestrze. Pobranie informacji następuje przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, na wniosek tej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub  postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, organ obowiązany jest udostępnić informację.

W przypadku zarządzonych wyborów wniosek o udostępnienie informacji o danych może być złożony nie później niż do 5 dnia przed dniem wyborów.

W okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 5 dnia przed dniem wyborów każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek utrwalony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, o udzielenie informacji, czy został w spisie ujęty.

Każdy może wnieść odpowiednio do wójta albo do organu, który sporządził spis wyborców, reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

 

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie informacji przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Telefon 087 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA