Jesteś tutaj

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia.
 2. Wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203, bądź prześlij telefaksem lub drogą elektroniczną.
 3. Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
 3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym dowód osobisty lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Młyńska 35, pok. 203

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

 1. Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborców.
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia musi być wypełniony i podpisany przez wyborcę, który chce otrzymać zaświadczenie.
 3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 4. Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.
 5. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
 6. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.
 7. Na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca, który w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego zamieszkania może głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.
 8. Prawo głosowania na podstawie zaświadczenia nie przysługuje w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
 9. W wyborach uzupełniających do Senatu prawo głosowania na podstawie zaświadczenia ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021.735 t.j.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2020.1319 t.j.)
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.2020.851 t.j.)
 4. Rozporządzanie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym (Dz.U.2015,1086 t.j.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U.2021697 t.j.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Sprawę prowadzi:

 

 

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Telefon 087 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA