Jesteś tutaj

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia.
  2. Wypełniony wniosek złóż osobiście w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203.
  3. Odbierz zaświadczenie osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wyborcy o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).
  3. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę. Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym dowód osobisty lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,

ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje, na wniosek złożony do dowolnie wybranego urzędu gminy, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 
Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów.
 
Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez wójta wybranej gminy następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym został on ujęty.
 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
  3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Telefon 087 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA