Jesteś tutaj

Zmiana miejsca głosowania

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o zmianę miejsca głosowania.
  2. Wypełniony druk złóż w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek wyborcy o zmianę miejsca głosowania.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,

ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

Wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.

Wyborca może być ujęty tylko w jednym spisie wyborców.

Wyborca może zmienić miejsce głosowania w danych wyborach. Wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania składa w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów.

W/w przepisu nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójtów.

Wniosek, o którym mowa w § 1, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Powinien on zawierać nazwisko, imię (imiona), obywatelstwo, numer ewidencyjny PESEL wnioskodawcy i adres przebywania w dniu wyborów.

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej, w których przeprowadza się głosowanie ponowne, w okresie między 13 a 3 dniem przed ponownym głosowaniem, wyborca może zmienić miejsce głosowania na swój wniosek.

Wyborca niepełnosprawny ujmowany jest, po złożeniu wniosku o zmianę miejsca głosowania, w spisie wyborców w wybranym przez wyborcę stałym obwodzie głosowania gminy właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania, w którym lokal obwodowej komisji wyborczej dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania wyborcy nie spełnia tych warunków.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania;
  4. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie spisu wyborców.

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o zmianę miejsca głosowania.

 

 

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Telefon 087 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

 

 

POWIĄZANIA