Jesteś tutaj

Głosowanie korespondencyjne

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 2. Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
 3. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106)  i dokonaj  zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 2. W przypadku wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyboru wójta, wyborca niepełnosprawny musi przedstawić kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
 3. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość  (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Brzostowskiego 2 (budynek Straży Pożarnej pok. 106).

Termin odpowiedzi:

Pakiet wyborczy dostarcza się wyborcy lub wyborca odbiera go osobiście w Urzędzie  Miejskim w Augustowie urzędzie gminy nie później niż w 7 dniu przed dniem wyborów.

Tryb odwoławczy:

Brak. Czynność materialno – techniczna.

Uwagi:

 1. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.
 2. Powyższe nie dotyczy wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyboru wójta – w tym wypadku głosować korespondencyjnie mogą tylko wyborcy niepełnosprawni.
 3. Jeżeli głosowanie dotyczy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej albo wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.
 4. W przypadku, gdy w jednym dniu odbywają się więcej niż jedne wybory, zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego jest wspólne dla wszystkich przeprowadzanych w danym dniu wyborów.
 5. W przypadku gdy Wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że wyborca zwrócił pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.
 6. Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie gminy, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 7. Pakiet wyborczy doręcza się, wydaje się wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 poz. 754 t.j.)
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1232).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o głosowanie korespondencyjne

Sprawę prowadzi:

 

 

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Telefon 087 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA