Jesteś tutaj

Głosowanie korespondencyjne

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego.
  2. Dokonaj zgłoszenia ustnie, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym, telefonicznie - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego.
  3. Udaj się do Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203  i dokonaj  zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
  2. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy
  3. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość  (do wglądu).

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,

ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

Wyborca, nie później niż 6. dnia przed dniem wyborów, otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Uwagi:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów, o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Głosować korespondencyjnie mogą również wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej w 13. dniu przed dniem wyborów. 

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a oraz może zamieścić lub podać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz informację o wyrażeniu zgody na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a, jeżeli wyborca niepełnosprawny zażądał jej przesłania.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu, kartę do głosowania należy umieścić w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Następnie należy wypełnić oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy: wpisać miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie podpisać się. Oświadczenie wkłada się do koperty zwrotnej (z adresem obwodowej komisji wyborczej). Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Kopertę zwrotną zawierającą: zaklejoną kopertę z kartą do głosowania i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej.

Przedstawiciel Poczty Polskiej odbierze zamkniętą kopertę zwrotną wyborcy na podstawie okazanego przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Odbiór następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:

1) dniu wyborów, jeżeli wyborca w momencie doręczenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez tego wyborcę;

2) przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej usytuowanej na obszarze gminy, w której wyborca jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania;

3) trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, aresztach śledczych i domach studenckich, a także wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania. Głosowanie korespondencyjne jest również wyłączone w przypadku głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
  2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy;
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym.

Wymagane załączniki do pobrania:

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

Sprawę prowadzi:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

tel. 87 643 80 51

Katarzyna Chmielewska Z-ca Kier. WSSiA

katarzyna.chmielewska@urzad.augustów.pl

Małgorzata Maciąg Inspektor w WSSiA

malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

 

 

 

POWIĄZANIA