Jesteś tutaj

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1.  Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Wniosek z wymaganymi załącznikami  złóż w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. Młyńska 35, pok. 203.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Pisemna zgoda osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat).
 4. Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku gdy osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa do głosowania).

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie, Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych,
ul. Młyńska 35, pok. 203.

Termin odpowiedzi:

 1. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Urzędu Miejskiego w Augustowie wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów.
 2. Akt pełnomocnictwa do głosowania po sprawdzeniu, na podstawie dostępnych urzędowo dokumentów, danych zawartych we wniosku niezwłocznie sporządza się w trzech egzemplarzach.
 3. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia warunków, wójt w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.
 4. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie wójt odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania. Odmowę sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

 1. Udzielić Pełnomocnictwa do głosowania może udzielić wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
 2. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 3. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie postanowienia o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 9 dnia przed dniem wyborów. Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do właściwego urzędu gminy.
 4. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków, burmistrz miasta w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały one usunięte w terminie 3 dni, prezydent miasta odmawia sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 5. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia woli burmistrzowi miasta, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 6. Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
 7. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
 8. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 9. Akt pełnomocnictwa do głosowania może być sporządzony na obszarze gminy w miejscu zamieszkania wyborcy lub innym miejscu na terenie gminy.
 10. Osoba chcąca być pełnomocnikiem, wpisana do rejestru wyborców w innej gminie niż osoba udzielająca pełnomocnictwa, musi posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania ( Nie dotyczy wyborów samorządowych).
 11. Akt pełnomocnictwa sporządzony przed dniem pierwszego głosowania uprawnia pełnomocnika do oddania głosu również w ewentualnym ponownym głosowaniu.
 12. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
 • śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania  lub pełnomocnika,
 •  wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.);
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2020.851 t.j.);
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (Dz.U.2015.1724 j.t.)

Wymagane załączniki do pobrania:

 

 1. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP
 2. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Sprawę prowadzi:

 

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Zastępca Kierownika Katarzyna Chmielewska

Telefon 087 643 80 51

Email: katarzyna.chmielewska@urzad.augustow.pl

Inspektor Małgorzata Maciąg

Telefon 087 643 80 51

Email: malgorzata.maciag@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA