Jesteś tutaj

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij i podpisz wniosek. Przy wypełnianiu pozycji (wnioskodawca) wpisz numer telefonu.
 2. Do wniosku dołącz:
  -szczegółowy plan sytuacyjny, 
  -oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd lub przy której zjazd ma być przebudowany (zarządca drogi może zażądać dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do tej nieruchomości).
 3. Skompletuj dodatkowe dokumenty w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, prowadzenia działalności gospodarczej, czy działania w imieniu osoby prawnej. Pamiętaj, że wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.
 4. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.
 5. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 6. Odbierz decyzję w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę.
 2. Załączniki:
 1. szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu i jego wymiarami oraz naniesionymi granicami działek,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany – na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, poświadczona za zgodność z oryginałem,
 3. pełnomocnictwo z oryginałem dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.,
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.

ad.a Plan sytuacyjny (tzw. podkład geodezyjny) można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Augustowskiego – ul. 3 Maja 37.

Opłaty:

- 82 zł - opłata skarbowa od wydania zezwolenia

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
Nie podlega opłacie skarbowej decyzja w sprawie dotyczącej połączenia drogi publicznej
z nieruchomością wykorzystywaną wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Miejsce odbioru zezwolenia:

Wydział Inwestycji
Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Termin odpowiedzi:

 • Do 1 miesiąca.
 • Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Doręczenie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony.
 3. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
 4. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony.
 5. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne, a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu – jego parametry techniczne.
 6. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.
 7. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowanego zjazdu.
 8. Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 276 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
 • Uchwała Nr XXI/213/04 Rady Miasta Augustów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta.

Załącznik do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Sprawę prowadzi:

Wydział Inwestycji
Kamil Murawski
Tel. 87 643 42 20
e-mail: kamil.murawski@urzad.augustow.pl