Opłata uzdrowiskowa

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Osiedla Uzdrowisko – jednostki pomocniczej Miasta Augustowa.
 2. Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatniej jego dobie.
 3. Dzienne stawki opłaty uzdrowiskowej na obszarze miasta Augustowa określone są Uchwałą XXXIII/301/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
 4. Pobór opłaty uzdrowiskowej odbywa się w drodze inkasa.
 5. Opłatę od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, zakładach uzdrowiskowych, obozowiskach turystycznych i innych jednostkach tego typu – pobierają kierownicy tych jednostek.
 6. Od osób przebywających w kwaterach prywatnych opłatę uzdrowiskową pobiera właściciel kwatery, Augustowska Organizacja Turystyczna w swojej siedzibie.
 7. Za pobór opłaty uzdrowiskowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w wysokości 10% od sumy zainkasowanej opłaty.
 8. Do rozliczania przez inkasentów opłaty uzdrowiskowej służy kwitariusz przychodowy, który po zawarciu umowy zlecenia można pobrać w Wydziale Finansowym – pokój 212 i 214.
  Należy podkreślić, że każda gmina, która pobiera opłatę uzdrowiskową, może liczyć na dotację z budżetu państwa. Jest ona równa wpływom z tytułu pobieranej opłaty. Zatem, jeżeli na konto Urzędu w danym roku wpłynie z opłaty uzdrowiskowej kwota 300.000,00 zł, to taką kwotę w formie dotacji gmina otrzyma również z budżetu państwa.

Opłaty:

Stawka opłaty uzdrowiskowej wynosi 4,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, przy czym:

- od 01.05.2017r. -stawka opłaty na polu namiotowym wynosi 2,00 zł (pobyt z wykorzystaniem namiotu, przyczepy kempingowej czy kampera),

- za każdy dzień pobytu dzieci do lat 7 stawka opłaty wynosi 1,00 zł.

Osoby przebywające w kwaterach prywatnych mogą dokonać opłaty w siedzibie Augustowskiej Organizacji Turystycznej:
ul. Rynek Zygmunta Augusta 19, 16–300 Augustów
Tel.: (+48) 728-755-936
E-mail: aot@poczta.onet.eu

Uwagi:

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:

 1. pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. od osób przebywających w szpitalach;
 3. od osób niewidomych i ich przewodników;
 4. od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
 5. od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 613 z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr XXIX/268/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej (Dz. U. Województwa Podlaskiego  z 2016 roku poz. 4672).
 4. Uchwała nr XXXIII/301/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej (Dz. U. Województwa Podlaskiego  z 2017 roku poz. 1477).

Sprawę prowadzi:

Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87-643-86-21, 87-643-80-54
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl