Jesteś tutaj

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego jest formularzem przeznaczonym dla osób składających:

 • wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego,
 • uwagę do konsultowanego projektu aktu planowania przestrzennego,
 • wniosek o zmianę aktu planowania przestrzennego,
 • wniosek o sporządzenie aktu planowania przestrzennego.

 

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

1. Wypełnij pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.

2. Do pisma należy dołączyć (opcjonalnie):

 • pełnomocnictwo do reprezentowania składającego pismo lub pełnomocnictwo do doręczeń – jeżeli składający pismo działa przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 • określenie granic terenu w formie graficznej w przypadku wskazania terenu objętego pismem jako części działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych (nieobowiązkowe),
 • inne załączniki lub inne materiały przedstawiające proponowany sposób zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów planowanych obiektów budowlanych (nieobowiązkowe).

3. Złóż pismo wraz z załącznikami.

 

Wymagane dokumenty:

Formularz dotyczący aktu planowania przestrzennego.

Miejsce złożenia wniosku:

Listownie lub osobiście na adres:

Urząd Miejski w Augustowie

Biuro Obsługi Klienta,

ul. Młyńska 35

16-300 Augustów

Parter, pok. 101 

Drogą elektroniczną:

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: /UMAug/SkrytkaESP

Profil urzedu na EPUAP

Wnioski lub uwagi w formie dokumentu elektronicznego powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie.

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272.

Termin i sposób załatwienia odpowiedzi:

Rozpatrzenie wniosku nie jest określone żadnym terminem, gdyż nie stanowi on wniosku w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775). Wniosek ten ma charakter postulatywny.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509)

Sprawę prowadzi:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 312, 313

Tel.: 87 643 42 17, 87 643 42 16

wydzial.architektury@urzad.augustow.pl

 

 

Przykłady wypełnionego formularza oraz materiały instruktażowe znajdują się pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego

na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Planowania Przestrzennego