Jesteś tutaj

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009r. z kraju spoza Unii Europejskiej

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.
 2. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego. 
 2. Oryginał orzeczenia rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności (sentencja wyroku) - w przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane w postępowaniu, w którym pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy czyli zapadł wyrok zaoczny, należy przestawić dokument (zaświadczenie) stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie rozwodowe zostało mu doręczone. Uwierzytelnione przekłady orzeczenia rozwodowego i ew. zaświadczenia z sądu orzekającego o doręczeniu pisma wszczynającego postępowanie rozwodowe na język polski winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku wydania orzeczenia rozwodowego na terenie Unii Europejskiej zaświadczenie z art. 39 dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz orzeczeń w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady /WE/ Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Opłaty:

– 11,00 zł - opłata skarbowa za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  
– 17,00 zł - opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul.  Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia ). 
 2. Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie z podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł. 
 3. Orzeczenia o rozwodzie wydane przez sąd zagraniczny, które uprawomocniły się przed 1 lipca 2009 r. uznaje sąd polski.
 4. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, orzeczenie nie podlega uznaniu, jeżeli:
- nie jest prawomocne w państwie, w którym zostało wydane,
- zapadło w sprawie należącej do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich,
- pozwanemu, który nie wdał się w spór co do istoty sprawy, nie doręczono należycie i w czasie umożliwiającym podjęcie obrony pisma wszczynającego postępowanie,
- strona w toku postępowania była pozbawiona możności obrony,
- sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami zawisła w Rzeczypospolitej Polskiej wcześniej niż przed sądem państwa obcego,
- jest sprzeczne z wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu polskiego albo wcześniej wydanym prawomocnym orzeczeniem sądu państwa obcego, spełniającym przesłanki jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej, zapadłymi w sprawie o to samo roszczenie między tymi samymi stronami,
- uznanie byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Podstawa prawna:

 • Art. 1145-1148 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami).
 • Art. 31 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870