Jesteś tutaj

Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej.
 2. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego. 
 2. Wyrok z klauzulą prawomocności.
 3. Świadectwo sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (w większości przypadków sąd orzekający rozwód) na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003.
 4. W przypadku orzeczenia zaocznego - dokument stwierdzający, że pismo wszczynające postępowanie zostało doręczone stronie, która się nie stawiła lub dokument stwierdzający, że pozwany zaakceptował orzeczenie w sposób nie budzący wątpliwości.
 5. Tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 6. Dokument tożsamości /do wglądu/.

Opłaty:

– 11,00 zł - opłata skarbowa za inne czynności Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,  
– 17,00 zł - opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

 • Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa, osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce do prowadzenia sprawy. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 k.p.c. może być adwokat lub radca prawny, jak również osoby z pierwszej linii pokrewieństwa (rodzice, rodzeństwo lub zstępni np. pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia). 
 • Osoba działająca z upoważnienia – spoza pierwszej linii pokrewieństwa winna posiadać pisemne upoważnienie ze podaniem jej danych osobowych: imię i nazwisko, nr dokumentu tożsamości i za to pełnomocnictwo będzie pobrana opłata skarbowa w wysokości 17 zł. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870