Jesteś tutaj

Wydanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Zaznacz na wniosku, czy zaświadczenie zostanie odebrane osobiście, czy też ma zostać wysłane pocztą.
 3. Do wniosku dołącz:
  1. opłatę skarbową w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia,
  2. mapę z zaznaczonym obiektem objętym wnioskiem.
  3. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Wnioskodawcy wraz z opłatą skarbową 17 zł, jeżeli Wnioskodawca działa przez pełnomocnika. 
 4. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 5. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania. 
 6. Po zakończeniu postępowania zostanie wydane zaświadczenie kończące postępowanie. 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem
 2. Załączniki wymienione w formularzu wniosku.

Opłaty:

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia,

17 zł - opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika.
 

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272.

 

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta 
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
Parter
 
Miejsce odbioru zaświadczenia:
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 313
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
II Piętro lub za pośrednictwem poczty

Termin odpowiedzi:

Zaświadczenia są wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Wnioski załatwiane są w kolejności ich wpływu.

Tryb odwoławczy:

 • Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
 • Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (o odmowie wydania zaświadczenia) w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111 t.j.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności sposobu użytkowania obiektu budowlanego z planem

Sprawę prowadzi:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 313.
Wioletta Wasilewska
Tel.: 87 643 42 16