Jesteś tutaj

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektu handlowego i usługowego.

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj, czytelnie wypełnij wniosek na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej uzupełniając zdanie w punkcie a) i podpisz wniosek.
 2. Do wniosku dołącz kserokopię mapy zasadniczej z zaznaczoną wnioskowaną lokalizacją obiektu handlowego.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów.
 4. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
 5. Odbierz decyzję w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub na poczcie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, (jeśli wybrałeś taką formę odbioru dokumentu).
 6. Pamiętaj, aby uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu handlowego.
 2. Załącznik - kserokopia mapy zasadniczej w skali 1:500, z zaznaczoną lokalizacją obiektu handlowego,

ad.2. Kopię mapy zasadniczej (tzw. podkład geodezyjny) można nabyć w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Augustowskiego – ul. 3 Maja 37 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów.

Opłaty:

Opłata roczna za zajęcie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego określonej uchwałą Nr XXI/213/04 Rady Miasta Augustów z dnia 6 grudnia 2004 r. Zajęcie powierzchni pasa drogowego mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1m2 pasa drogowego. 

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 77 1240 5211 1111 0000 4929 4220 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

Miejsce odbioru zezwolenia:

Urząd Miejski w Augustowie
Wydział Inwestycji
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów

lub drogą pocztową.

Termin odpowiedzi:

 • Do 14 dni.
 • Do jednego miesiąca sprawy szczególnie skomplikowane. 

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Doręczenie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu handlowego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.
 2. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej wydaje się na czas określony.
 3. W zezwoleniu określa się między innymi cel i okres zajęcia pasa drogowego, powierzchnię reklamy oraz wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego, w tym także sposób jej uiszczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 276 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
 • Uchwała Nr XXI/213/04 Rady Miasta Augustów z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta.

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Sprawę prowadzi:

Wydział Inwestycji
Kamil Murawski
Tel.: 87 643 42 20
e-mail: kamil.murawski@urzad.augustow.pl