Jesteś tutaj

Podatek od środków transportowych

Określenie, korekta zobowiązania w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj deklarację wraz z odpowiednimi załącznikami.

 2. Podpisz wypełniony formularz bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.

 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.

 4. Udaj się do swojego urzędu, Wydziału Podatków i Opłat - pokój nr 212, złóż dokumenty w Biurze Obsługi Klienta lub wyślij pocztą na adres. ul. Młyńska 35 16-300 Augustów .

 • Deklarację  na podatek od środków transportowych można również złożyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą EPUAP ( https://bip.um.augustow.pl/doreczanie-dokumentow-elektronicznych) - wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufania ePUAP

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od środków transportowych.

Opłaty:

17 zł opłaty skarbowej - w sytuacji, kiedy do wniosku załączone jest pełnomocnictwo

Zapłaty podatku od środków transportowych można dokonać:

 • w placówkach bankowych,
 • bez dodatkowych prowizji i opłat: w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8.00 do 14.00, opłatę skarbową również u inkasentów:     

            - Starostwo Powiatowe w Augustowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 29,
            - Pani Agnieszka Wójcicka prowadząca działalność gospodarczą w siedzibie PKO Bank Polski przy ul. 3 Maja 61 w Augustowie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Wpłaty podatku w podatku od środków transportowych należy dokonywać na indywidualny numer rachunku zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności z przedmiotowej decyzji. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

Roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

  Art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Stawka
a powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 150 zł
b powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 280 zł
c powyżej 9 t do poniżej 12 t 380 zł

 

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

  Art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Liczba osi Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne
a od 12 t do poniżej 15 t 2 405 zł 571 zł
b od 15 t 2 571 zł 1 291 zł
c od 12 t do poniżej 17 t 3 147 zł 255 zł
d od 17 t do poniżej 19 t 3 255 zł 523 zł
e od 19 t do poniżej 21 t 3 523 zł 679 zł
f od 21 t do poniżej 23 t 3 679 zł 1 046 zł
g od 23 t 3 1 046 zł 1 626 zł
h od 12 t do poniżej 25 t 4 i więcej 679 zł  689 zł
i od 25 t do poniżej 27 t 4 i więcej 689 zł 1 075 zł
j od 27 t do poniżej 29 t 4 i więcej 1 075 zł 1 706 zł
k od 29 t 4 i więcej 1 706 zł 2 530 zł

 

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

  Art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Stawka
a od 3,5 t do poniżej 12 t 600 zł

 

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

  Art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Liczba osi Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne
a od 12 t do poniżej 31 t 2 578 zł 948 zł
b od 31 t do powyżej 36 t 2 1 457 zł 1 999 zł
c od 12 t do poniżej 40 t 3 i więcej 1 285 zł 1 777 zł
d od 40 t 3 i więcej 1 777 zł 2 628 zł

 

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Stawka
od 7 t poniżej 12 t 200 zł

 

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

  Art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Liczba osi Z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne Z innym rodzajem zawieszenia niż pneumatyczne lub równoważne
a od 12 t 1 330 zł 579 zł
b od 12 t do poniżej 28 t 2 217 zł 320 zł
c od 28 t do poniżej 33 t 2 633 zł 877 zł
d od 33 t do 36 t włącznie 2 877 zł 1 332 zł
e powyżej 36 t do poniżej 38 t 2 877 zł 1 332 zł
f od 38 t 2 1 185 zł 1 753 zł
g od 12 t do poniżej 38 t 3 i więcej 698 zł 972 zł
h od 38 t 3 i więcej 972 zł 1 321 zł

 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

  Art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Stawka
a mniejszej niż 22 miejsca do siedzenia 690 zł
b równej lub większej niż 22 miejsca do siedzenia 800 zł

 

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określona jest w Uchwale Rady Miejskiej W Augustowie Nr LVII/544/22 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ( Dz. U. Województwa Podlaskiego z 2022 roku poz.5243).

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
Parter

Wydział Podatków i Opłat
ul. Młyńska 35
I Piętro - pok. Nr 212

Uwagi:

 1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
 3. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
 4. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 5. Podatnicy są obowiązani:
  1. składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. (Na formularzu deklaracji na podatek od środków transportowych należy zaznaczyć, że jest to korekta deklaracji).
  3. wpłacać obliczony podatek od środków transportowych w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 6. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
  1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach:
 • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
 • do dnia 15 września roku podatkowego – II rata
 1. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

         7. Zwolnienia z podatku od środków transportowych określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Rada Gminy może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 2383 ze zm.).
 3. Uchwała Rady Miejskiej w Augustowie Nr LVII/544/22 z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ( Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2022 roku poz. 5243).

Wymagane załączniki do pobrania:

Deklaracja na podatek od środków transportowych.
Załącznik do deklaracji DT-1.

Sprawę prowadzi:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87-643-86-21, 87-643-80-54
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl