Jesteś tutaj

Wyroby zawierające azbest

Czym jest azbest?

Azbest to grupa wielu minerałów krzemianowych występujących w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Wyroby azbestowe, dzięki swym właściwościom znalazły szerokie zastosowanie w gospodarce światowej, przede wszystkim w takich dziedzinach jak: budownictwo, przemysł chemiczny i transport.
Azbest obok PCB zakwalifikowany został przez ustawę    z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w związku z czym powinien być on przemieszczany i eliminowany przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Wyroby zawierające azbest, które są usuwane traktować należy jako odpady niebezpieczne. Zgodnie z polskimi uregulowaniami prawnymi azbest lub wyroby zawierające azbest dopuszczone są do użytkowania w instalacjach lub urządzeniach do 31 grudnia 2032 r.

Dlaczego trzeba usunąć azbest?

Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, że może być szkodliwy dla zdrowia – włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.

Jak postępować z azbestem?

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680) zakazuje:
- produkcji wyrobów zawierających azbest,
- wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu lub wyrobów zawierających azbest,
- dokonywania obrotu azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest.

Obowiązki wykorzystującego wyroby zawierające azbest

Wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.
Wykorzystujący wyroby zawierające azbest ujmuje wynik inwentaryzacji w "Informacji o wyrobach zawierających azbest" przedkłada ją corocznie w terminie do dnia 31 stycznia:
- osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada Burmistrzowi Miasta Augustowa,
- pozostałe podmioty przedkładają Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

Informację o wyrobach zawierających azbest  sporządza się w dwóch egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi;
2) drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, przeprowadza kontrole stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, zwaną dalej "oceną". Podmioty dokonujące kontroli, przechowują ocenę łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Pomoc w utylizacji wyrobów azbestowych

Gmina Miasto Augustów wspiera podmioty poprzez dofinansowanie zadania polegającego na odbiorze i utylizacji pokrycia dachowego zawierającego azbest.
Odbywa się to ze środków własnych Gminy lub ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
W celu otrzymania wsparcia należy złożyć wniosek o dofinansowanie zadania polegającego na odbiorze i utylizacji pokrycia dachowego zawierającego azbest( wzór w załączeniu).
UWAGA ! Osoby, które nie złożą „Informacji o wyrobach zawierających azbest” nie będą miały możliwości ubiegać się o wsparcie w odbiorze i utylizacji pokrycia dachowego zawierającego azbest.

Więcej informacji:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 302 lub
https://bazaazbestowa.gov.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1680).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).
- Uchwała Nr XXVIII/167/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustowa”.