Jesteś tutaj

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

Instrukcja krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek (w załączeniu) oraz jeśli reprezentujesz spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową stosowne oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Jeżeli usunięcie dotyczy drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonaj zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (w załączeniu), jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 1. Do wniosku/ zgłoszenia dołącz wymagane dokumenty.
 2. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,  zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, nie reprezentujesz spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi lub też posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym żadnym z wyżej wymienionych podmiotów, do wniosku dołącz zgodę jej właściciela. Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli.
 3. Dokumenty złóż w Urzędzie Miejskim w Augustowie  lub wyślij pocztą.
 4. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w trakcie którego dokonane zostaną oględziny drzew.
 5. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu).

W przypadku dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje się oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

1) nazwy gatunku drzewa;

2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 1. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Urzędzie Miejskim w Augustowie  (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru).
 2. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane dokumenty:

Wniosek posiadacza nieruchomości o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi  Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach-  dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

- posiada kilka pni

- obwód każdego z tych pni

- nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 1. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 2. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
 3. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 4. projekt planu:

 -   nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub

-   przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 2.  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane;
 3. pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
 4. dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia:

Urząd Miejski w Augustowie

Biuro Obsługi Klienta p. 101

ul. Młyńska 35 16-300 Augustów

Parter

Miejsce odbioru:

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Augustowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego), p. 302

-  za pośrednictwem poczty.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa

Uwagi:

Zezwolenie na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku  ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok

Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
 3. Oświadczenie o posiadaniu własności nieruchomości.
 4. Oświadczenie o posiadaniu zgody właściciela na złożenie wniosku.
 5. Oświadczenie o udostępnieniu informacji (które podpisać powinien pracownik spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej).
 6. Oświadczenie o posiadaniu prawa własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Justyna Sosnowska Tel.: 87 643 86 24

e-mail: justyna.sosnowska@urzad.augustow.pl

 

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Formularz elektroniczny:

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do urzędu na dostępnym formularzu w ePAUP:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego