Jesteś tutaj

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz jeśli reprezentujesz spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową stosowne oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 2. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.
 3. Jeżeli nie jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,  zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, nie reprezentujesz spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi lub też posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym żadnym z wyżej wymienionych podmiotów, do wniosku dołącz zgodę jej właściciela. Jeżeli nie jesteś jedynym właścicielem nieruchomości do wniosku należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli,
 4. Dokumenty złóż w Urzędzie Miejskim w Augustowie  lub wyślij pocztą,
 5. Zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, w trakcie którego dokonana zostanie wizja lokalna, o czym zostaniesz poinformowany drogą pisemną,
 6. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy. (W przypadku uzupełnień braków we wniosku termin może ulec wydłużeniu),
 7. Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Urzędzie Miejskim w Augustowie  (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru),
 8. Podczas odbioru decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

Wymagane dokumenty:

Wniosek posiadacza nieruchomości o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi  Wieczystej przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach-  dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 
  -   posiada kilka pni
  -   obwód każdego z tych pni, 
  -   nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  -   nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
  -   przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11.  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane;
 12. pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
 13. dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia:

Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
Parter

Miejsce odbioru:

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Augustowie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (po zadeklarowaniu na wniosku chęci odbioru osobistego),
-  za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi:

 • Do 1 miesiąca.
 • Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w  terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa

Uwagi:

Zezwolenie na usunięcie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku  Delegatura w Suwałkach ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki po złożeniu kompletu dokumentów patrz pkt. wymagane dokumenty.

Ustalone decyzją stawki opłat pobieranych za usuwanie drzew i krzewów określa:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330)
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P.2014.958 z dnia 29 października 2014 r.).      

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096).
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614).
 • Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168 t.j.).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P.2014.958 z dnia 29 października 2014 r.)

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 2. Oświadczenie o posiadaniu własności nieruchomości.
 3. Oświadczenie o posiadaniu zgody właściciela na złożenie wniosku.
 4. Oświadczenie o udostępnieniu informacji (które podpisać powinien pracownik spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej).
 5. Oświadczenie o posiadaniu prawa własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wioletta Krzyżanowska
Tel.: 87 643 86 24

e-mail: wioletta.krzyzanowska@urzad.augustow.pl

 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Formularz elektroniczny:

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do urzędu na dostępnym formularzu w ePAUP:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego