Jesteś tutaj

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. Podpisz wypełniony wniosek bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dokument pełnomocnictwa oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do swojego urzędu, Wydziału Podatków i Opłat – pokój nr 212, złóż dokumenty w Biurze Obsługi Klienta.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
- w przypadku wniosków składanych w miesiącu lutym – faktury VAT  –  potwierdzające zakup paliwa w miesiącach sierpień – styczeń,
- w przypadku wniosków składanych w miesiącu sierpniu – faktury VAT – potwierdzające zakup paliwa w miesiącach luty- lipiec,
- w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego  w odniesieniu do bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła,
- oświadczenie w zakresie prowadzonej produkcji rolnej.

Opłaty:

 • 17 zł opłaty skarbowej - w sytuacji, kiedy do wniosku załączone jest pełnomocnictwo

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w każdym Urzędzie Pocztowym S.A.,
 • w placówkach bankowych,

 • bez dodatkowych prowizji i opłat: w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8.00 do 14.00, oplatę skarbową również u inkasentów:

           - Starostwo Powiatowe w Augustowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 29,
           - Pani Agnieszka Wójcicka prowadząca działalność gospodarczą w siedzibie PKO Bank Polski przy ul. 3 Maja 61 w Augustowie.

Numer konta właściwy dla opłaty skarbowej to: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272.

Nr IBAN tego rachunku: PL08124057871111001071545272; kod BIC Bank Pekao SA: PKOPPLPW.

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
Parter

Wydział Podatków i Opłat
ul. Młyńska 35
I Piętro - pok. Nr 212

Termin odpowiedzi:

30 dni.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa.

Uwagi:

 1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 4. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 5. Wysokość zwrotu podatku akcyzowego ustalona zostanie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku – ( w 2023 roku stawka wynosi - 1,00zł / 1litr), przy czym kwota zwrotu podatku w 2023 roku nie może być wyższa niż kwota rocznego limitu ustalonego w sposób następujący:
  - 1,00zł / litr x 110 x powierzchnia użytków rolnych producenta rolnego w Mieście Augustów według stanu na 1 lutego danego roku oraz
  - 1,20 zł /litr x 40 x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
 6. Zwrot podatku przyznany zostanie w drodze decyzji administracyjnej wydanej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 7. Wypłata zwrotu nastąpi w terminie odpowiednio w przypadku wniosków składanych:
 • w lutym - od 1 - 30 kwietnia 2023 roku,
 • w sierpniu - od 1 – 31 października 2023 roku - gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub w formie bezgotówkowej - na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2022 roku poz. 846  ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Sprawę prowadzi:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87-643-42-25, 87-643 -80-54
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl