Jesteś tutaj

Zmiana nazwiska lub imienia

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o zmianę nazwiska lub imienia wraz z uzasadnieniem.
 2. Do wniosku dołącz n/w dokumenty oraz dowód opłaty skarbowej.
 3. Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zmianę nazwiska lub imienia wraz z uzasadnieniem.
 2. Dokument tożsamości /do wglądu/.
 3. Dokument zaświadczający o nadaniu numeru PESEL wnioskodawcy, jeżeli nie zawiera go dokument tożsamości, oraz małoletnim dzieciom, jeżeli zmiana nazwiska ma się rozciągać na dzieci.
 4. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:
 1. zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
 2. ​zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska tylko jednego z rodziców.
             Oświadczenie jest składane osobiście przez dziecko przed kierownikiem USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Dzieci zamieszkałe poza granicą Polski zgodę wyrażają przed Konsulem RP.
 
        5. Oświadczenie rodzica, nie będącego wnioskodawcą, o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
 1. zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
 2. zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska drugiego rodzica. 
  Oświadczenie rodzica nie będącego wnioskodawcą jest składane osobiście przed kierownikiem USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicą Polski zgodę wyrażają przed Konsulem RP.

         6. W przypadku, gdy jeden z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, należy przedłożyć odpis postanowienia sądu o pozbawienia praw rodzicielskich.

Opłaty:

- 37,00 zł - od zmiany nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

Termin odpowiedzi:

do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni. 

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Uwagi:

 • Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci.
 • Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun ustanowiony przez sąd lub osoba pełniąca obowiązki rodziny 
 1. orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki lub umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
 2. postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka. 
 • Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim, o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).
 • Wnioskodawca zamieszkały poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć za pośrednictwem konsula RP, wniosek o zmianę imienia lub nazwiska wskazując kierownika USC, któremu wniosek ma zostać przekazany.
 • Nie można dokonać zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o tym nazwisku. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy o zmianie imienia i nazwiska są małżonek i przodkowie wnioskodawcy w linii prostej. 
 • Po zmianie imienia można mieć najwyżej 2 imiona. Po zmianie nazwiska nie może się ono składać z więcej niż 2 członów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016r. poz. 10 t.j.)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o zmianę nazwiska lub imienia

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870