Jesteś tutaj

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wypełnij wniosek o wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Do wniosku dołącz:
  1. zgodę dotychczasowego Inwestora na przeniesienie decyzji, 
  2. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora (Wnioskodawcy), z opłatą skarbową 17 zł, jeżeli Inwestor (Wnioskodawca) działa przez pełnomocnika,
  3. opłatę skarbową za przeniesienie decyzji w wysokości 56 zł.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami. 
 4. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania. 
 5. Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Załączniki wymienione w formularzu wniosku.

Opłaty:

- 56 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

- 17 zł - opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika
 

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta 
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
Parter

Miejsce odbioru decyzji:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej pok. 312
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
II Piętro lub za pośrednictwem poczty.
 

Termin odpowiedzi:

W ciągu 2 tygodni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek o przeniesienie decyzji.
 2. Oświadczenie - zgoda dotychczasowego Inwestora na przeniesienie decyzji.

Sprawę prowadzi:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 312.
Natalia Wiśniewska
Tel.: 87 643 42 17
 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Formularz elektroniczny:

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do urzędu na dostępnym formularzu w ePAUP:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego