Jesteś tutaj

Gospodarka wodno-ściekowa

Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w tut. Urzędzie( załącznik nr 3).

Obowiązki właścicieli posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe (szamba)

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

Zgodnie z § 14 Uchwały nr XXVII/299/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 października 2020 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2020 r. poz. 4629 ) Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych z odpowiednią firmą oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę. Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Zbiorniki bezodpływowe (szamba)

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną, przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wykaz przedsiębiorców w załączniku nr 2) lub przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w regulaminie  podlega karze grzywny.

 

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Tomasz Turowski
e-mail: tomasz.turowski@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 86 23