Jesteś tutaj

Wydawanie zaświadczeń

INSTRUKACJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. Podpisz wniosek bądź daj do podpisu osobie uprawnionej do reprezentacji wnioskodawcy.
 3. Dołącz dowód zapłaty opłaty skarbowej (pokwitowanie lub potwierdzenie przelewu) oraz inne wymagane dokumenty.
 4. Udaj się do swojego urzędu, Wydziału Podatków i Opłat, złóż wniosek w Biurze Obsługi Klienta lub wyślij pocztą na adres Urzędu ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów i dokonaj opłat.
 5. Odbiór zaświadczenia będzie możliwy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.
 • wniosek można również złożyć poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą www.epuap.gov.pl - wyłącznie osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufania ePUAP.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia: o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan  zaległości (z tytułu podatków i opłat lokalnych), bądź o niezaleganiu w należnościach cywilnoprawnych, bądź o figurowaniu w ewidencjach podatków lokalnych.
 2. Dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.
 3. Pełnomocnictwo do wystąpienia o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia.
 4. Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru).
 5. Dowód dokonania opłaty za pełnomocnictwo z pkt 3 (pełnomocnictwo do odbioru jest zwolnione z opłaty skarbowej).

Opłaty:

 • 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,
 • 17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w należnościach cywilnoprawnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa,
 • 17 zł od zaświadczenia o figurowaniu w ewidencjach podatków lokalnych,
 • 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa - w sytuacji, kiedy do wniosku załączone jest pełnomocnictwo.

Opłaty skarbowej można dokonywać:

 • w każdym Urzędzie Pocztowym S.A.,
 • w placówkach bankowych,
 • bez dodatkowych prowizji i opłat: w Kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie w godzinach od 8.00 do 14.00, opłatę skarbową również u inkasentów:      

           - Starostwo Powiatowe w Augustowie z siedzibą przy ul. 3 Maja 29,
           - Pani Agnieszka Wójcicka prowadząca działalność gospodarczą w siedzibie PKO Bank Polski przy ul. 3 Maja 61 w Augustowie.                                                                      

Nr właściwy rachunku bankowego dla opłaty skarbowej to: 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272.

Nr IBAN tego rachunku: PL08124057871111001071545272; kod BIC Bank Pekao SA: PKOPPLPW.

Miejsce złożenia i odbioru:

Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
Parter

Wydział Podatków i Opłat
ul. Młyńska 35
I Piętro - pok. Nr 212, 213 

Termin odpowiedzi:

Do 7 dni od dnia złożenia - dla wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, o figurowaniu w ewidencjach.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia lub odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Augustowa, który wydał postanowienie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1726).
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Wniosek w sprawie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych.
 2. Wniosek w sprawie zaświadczenia o niezaleganiu w należnościach cywilnoprawnych.
 3. Wniosek w sprawie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Sprawę prowadzi:

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Augustowie
Tel.: 87 643-42-25, 87 643-42-22, 87 643 -80-54
E-mail: podatki.oplaty@urzad.augustow.pl