Jesteś tutaj

Decyzja o warunkach zabudowy

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wypełnij wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  Warto zapoznanać się z materiałami instruktażowymi zamieszconymi na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacj...
 2. Do wniosku dołącz:
  1. kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać (co najmniej 3 x front działki ale nie mniej niż 50 m dookoła działki) w skali 1: 500 lub
   1: 1000 a w przypadku inwestycji liniowych również w skali 1:2000. Jeden egzemplarz wyżej wym. mapy z naniesionymi granicami terenu, objętego wnioskiem i granicami obszaru oddziaływania planowanej inwestycji,
  2. sposób zagospodarowania terenu przedstawiony w formie graficznej,
  3. umowę zawartą z Rejonem Energetycznym określająca, iż istniejąca lub projektowana sieć energetyczna na danym terenie jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego,
  4. umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej, określająca, iż istniejąca lub projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego (w przypadku przyłącza do tej sieci),
  5. umowę zawartą z właścicielem sieci cieplnej określająca, iż istniejąca lub projektowana sieć jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego (w przypadku przyłącza do tej sieci).
  6. kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  7. opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości  598 zł. (wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy jest zwolnione z opłaty skarbowej),
  8. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora (Wnioskodawcy), z opłatą skarbową 17 zł, jeżeli Inwestor (Wnioskodawca) działa przez pełnomocnika.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 4. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania. 
 5. Organ zawiadomi wnioskodawcę i inne podmioty, którym przysługuje przymiot strony, o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania.
 6. Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
 2. Załączniki wymienione w formularzu wniosku.

Opłaty:

- 598 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy (wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy jest zwolnione z opłaty skarbowej)

- 17 zł - opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
Parter 
 
Miejsce odbioru decyzji:
Urząd Miejski w Augustowie
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 312
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
II Piętro lub za pośrednictwem poczty. 

Termin odpowiedzi:

Decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana w ciągu 90 dni.
Decyzja o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zostanie wydana w ciągu 21 dni.

W przypadku nie dotrzymania tego terminu wnioskodawca zostanie poinformowany o przyczynach jego nie dotrzymania oraz o nowym terminie wydania decyzji.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi:

Art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.):

1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.
2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budowa obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 1a, 3 i pkt 16 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości:
1)   wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo
2)   przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni (zgodnie z art. 64 § 2 kpa). Nieuzupełnienie dokumentacji w ww. terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U.2021 r., poz. 735, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021 r., poz.1923, z późn. zm.).

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Sprawę prowadzi:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 312
Natalia Wiśniewska
Tel.: 87 643 42 17
 
 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Formularz elektroniczny:

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do urzędu na dostępnym formularzu w ePAUP:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego