Jesteś tutaj

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie.
 2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.
 3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w Urzędzie Miejskim w Augustowie w Biurze Obsługi Klienta, ul. Młyńska 35 lub prześlij je faksem albo zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: ewidencja.ludnosci@urzad.augustow.pl
 4. Otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek z wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:

 1. Organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Miasta Augustowa o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
 2. Organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Miasta Augustowa o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu,  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.
 2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator).
 3. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Miejski w Augustowie
Biuro Obsługi Klienta, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów

Termin odpowiedzi:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Tryb odwoławczy:

Do Sądu Okręgowego w Suwałkach w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi:

 1. Burmistrz Miasta Augustowa wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
 1. jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne,
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.
 1. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408 t.j.).

Wymagane załączniki do pobrania:

 1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
 2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator)

Sprawę prowadzi:

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Kierownik Andrzej Chmielewski

Telefon 87 643 42 19

Email: andrzej.chmielewski@urzad.augustow.pl

 

POWIĄZANIA