Jesteś tutaj

Zatwierdzenie podziału nieruchomości

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości.
 2. Do wniosku dołącz wymagane załączniki.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.
 4. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania. 
 5. Organ zawiadomi wnioskodawcę i inne podmioty, którym przysługuje przymiot strony, o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania.
 6. Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości
 2. Załączniki:
Do wydania postanowienia:
 1. wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej sporządzony przez     geodetę – 3 egz.
 2. dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości /odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądowe, akt własności ziemi/
 3. wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
 4. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
Do wydania decyzji:
 1. mapa z projektem podziału 
 2. protokół  z przyjęcia granic nieruchomości
 3. wykaz zmian gruntowych
 4. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podział działki

Opłaty:

Brak

Miejsce złożenia:

Biuro Obsługi Klienta, (pok. 101)
Urząd Miejski w Augustowie
ul. Młlyńska 35
16-300 Augustów
parter

Miejsce odbioru:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pok. 303)
Urząd Miejski w Augustowie
 ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
drugie piętro
lub za pośrednictwem poczty.

Termin odpowiedzi:

Wydanie postanowienia - nie później, niż w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów
Wydanie decyzji - nie później, niż w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów do wydania decyzji

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. 268, poz. 2663)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, (pok. 303)