Jesteś tutaj

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

  1. Oboje narzeczeni zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego wraz z dokumentami tożsamości i z dowodem opłaty skarbowej.
  2. Składają osobiście pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, którego druk jest generowany na miejscu przez System Rejestrów Państwowych.

Wymagane dokumenty:

  1. Dokument tożsamości /do wglądu/.
  2. Postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo /dotyczy małoletnich, które ukończyły 16. rok życia/.
  3. Pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem. 

Opłaty:

– 84,00 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
  • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
  • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 Bank PEKAO S.A. Oddział I Suwałki Filia nr 1 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 33.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
ul. Młyńska 35

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Ustawowy termin oczekiwania na ślub cywilny wynosi miesiąc. 
 
Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.
 
Nupturienci (narzeczeni) składają osobiście pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, przed którym ma być zawarte małżeństwo.
 
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
- odpis aktu urodzenia,
- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo.
W przypadku niemożności uzyskania zaświadczenia lub odpisu aktu urodzenia, ma możliwość złożenia po polskiego sądu wniosku o zwolnienie od ich składania. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, składa prawomocne postanowienie sądu.
 
Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 
Jeżeli cudzoziemiec nie włada językiem polskim, narzeczeni powinni zapewnić udział tłumacza przysięgłego podczas składania dokumentów i w czasie ślubu.
Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.


Podstawa prawna:

  • Art. 1 i następne ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015r. poz. 2082 t.j. z póxn. zm.),
  • Art. 47 ust. 1, 76 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2064 t.j.).

Sprawę prowadzi:

Urząd Stanu Cywilnego w Augustowie
Barbara Puczyłowska - Kierownik
usc@urzad.augustow.pl
Tel. 87 643 42 39
Karol Anuszkiewicz
Tel. 87 643 42 38, kom.: 532 343 870