Jesteś tutaj

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

 1. Wypełnij wniosek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Do wniosku dołącz:
  1. kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopie mapy katastralnej, przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1: 500 lub 1: 1000 lub w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000. Jeden egzemplarz wyżej wym. mapy z naniesionymi granicami terenu, objętego wnioskiem i granicami obszaru oddziaływania planowanej inwestycji,
  2. sposób zagospodarowania terenu przedstawiony w formie graficznej,
  3. umowę zawartą z Rejonem Energetycznym określająca, iż istniejąca lub projektowana sieć energetyczna na danym terenie jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego,
  4. umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Miejskiej, określająca, iż istniejąca lub projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego (w przypadku przyłącza do tej sieci),
  5. umowę zawartą z właścicielem sieci cieplnej określająca, iż istniejąca lub projektowana sieć jest wystarczająca dla zamierzenia budowlanego (w przypadku przyłącza do tej sieci).
  6. kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  7. opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 598 zł. (wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy jest zwolnione z opłaty skarbowej).,
  8. pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora (Wnioskodawcy), z opłatą skarbową 17 zł, jeżeli Inwestor (Wnioskodawca) działa przez pełnomocnika.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 4. W przypadku, gdy wniosek będzie niekompletny, organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli we wskazanym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania. 
 5. Organ zawiadomi wnioskodawcę i inne podmioty, którym przysługuje przymiot strony, o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania.
 6. Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Wymagane dokumenty:

 1.  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2.  Załączniki wymienione w formularzu wniosku. 

Opłaty:

- 598 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy jest zwolnione z opłaty skarbowej),

- 17 zł - opłata skarbowa za dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika


Wszelkie zobowiązania można wpłacać:
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00);
 • w każdym Urzędzie Pocztowym na terenie Augustowa;
 • przelewem na nr konta 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejsce złożenia wniosku:
Urząd Miejski w Augustowie 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
Parter
 
Miejsce odbioru decyzji:
Urząd Miejski w Augustowie 
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 312.
ul. Młyńska 35
16-300 Augustów
II Piętro lub za pośrednictwem poczty.
 

Termin odpowiedzi:

Nie później niż w ciągu 65 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów  zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Uwagi:

 1. Definicja inwestycji celu publicznego zawarta jest w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899, z późn. zm.).
   
 2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 1. roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
 2. budowa infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu oraz wykonywanie innych robót budowlanych dotyczących takiej infrastruktury, 
 3. roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, z wyjątkiem budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U.2023 r., poz. 775, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023 r., poz.2111 t.j.).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U z 2024 r. poz 351)

Wymagane załączniki do pobrania:

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 

Sprawę prowadzi:

Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, pok. 312.
Natalia Wiśniewska
Tel.: 87 643 42 17
 
 

Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.

Formularz elektroniczny:

Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do urzędu na dostępnym formularzu w ePUAP:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego